Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vi behöver mer effektiva och avskräckande sanktioner

I måndags lämnade DO en skrivelse till regeringen där vi uppmärksammar om att det saknas sanktioner för vissa typer av överträdelser av diskrimineringsförbuden. Det handlar om överträdelser som träffar en hel grupp och där det inte finns någon identifierbar skadelidande eller i vart fall inte finns någon som är beredd att väcka talan om diskrimineringsersättning. Det innebär till exempel att en arbetsgivare kan, utan risk för sanktioner, utforma rekryteringsannonser på ett sätt som utesluter personer för att de till exempel har ett visst kön, ålder eller etnisk tillhörighet. På så vis kan arbetsgivaren avskräcka ett mycket stort antal personer från att söka en utlyst tjänst.

Att det saknas sanktioner för den här typen av överträdelser kan försvaga respekten för diskrimineringsförbuden. Sverige riskerar därmed att inte följa de krav på effektiva och avskräckande sanktioner EU-rätten kräver.

Avsaknaden av tillräckliga sanktioner leder också till ett särskilt problem i ljuset av den snabba utvecklingen av intelligenta system för automatiserat beslutsfattande. I sådana system kan diskriminerande algoritmer antingen byggas in eller skapas automatiskt på ett sätt som gör att diskriminering kan ske av ett mycket stort antal enskilda utan att varken de eller den som använder systemet känner till det. Precis som i fallet med vanliga diskriminerande regler måste det finnas en möjlighet att effektivt motverka algoritmer som riskerar att diskriminera på gruppnivå.

Mot denna bakgrund finns det enligt DO mycket starka skäl att utreda behovet av avskräckande sanktioner för överträdelser av diskrimineringsförbuden som drabbar eller riskerar att drabba många. Enligt DO:s uppfattning bör det ske inom en redan pågående utredning om sanktioner kopplade till diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder som nyligen har inlett sitt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022