Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolans agerande inför skolstarten var diskriminering enligt tingsrätten

Malmö tingsrätt ger DO delvis rätt i målet mot Runstyckets förskola, och anser att skolan har diskriminerat en pojke genom att skapa osäkerhet kring möjligheterna att ta emot pojken och ge honom det stöd han behöver. Skolan ska därför enligt tingsrätten betala sammanlagt 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till pojken och hans föräldrar.

Ärendet rör en pojke med funktionsnedsättningen högfungerande autism och DO som har drivit ärendet stämde skolan för såväl direkt diskriminering som diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Skolan har vid upprepade tillfällen gett föräldrarna beskedet att den hade rätt att neka pojken en skolplats om det särskilda stödet till honom skulle föranleda organisatoriska och ekonomiska svårigheter för skolan. Tingsrätten konstaterar att Skollagen inte ger skolan en sådan rätt att neka en elev en skolplats och i just detta fall har även Skolinspektionen förtydligat detta för skolan. Tingsrätten uttalar att det framstår som anmärkningsvärt att skolan även efter beskedet från Skolinspektionen återkommande har framfört denna felaktiga uppgift till föräldrarna.

Skolan har vidare endast mycket senfärdigt, strax innan skolstarten, meddelat föräldrarna om möjligheten att ta emot pojken och först då även gett dem viss information om hur det särskilda stödet till honom skulle utformas. Pojkens funktionsnedsättning gör att han har ett särskilt stort behov av framförhållning och förberedelse vilket skolan har känt till och borde ha tagit hänsyn till. Enligt tingsrätten talar skolans agerande starkt för att syftet har varit att försöka få föräldrarna att välja en annan skola eller skolform, och det finns därmed anledning att anta att det har varit fråga om diskriminering. Tingsrättens bedömning är att situationen bottnar i frågan om kommunen tillhandahållit skolan tillräckliga resurser med anledning av de merkostnader som pojkens funktionsnedsättning medförde. Skolans agerande har således ett samband med pojkens funktionsnedsättning och tingsrätten dömer skolan för diskriminering i den delen.

Tingsrätten anser dock att det inte är bevisat att skolan har brustit i sitt ansvar vad gäller de åtgärder för tillgänglighet som skolan vidtagit. Inte heller anser tingsrätten att skolans ifrågasättande av pojkens lämplighet för ordinarie grundskoleutbildning har utgjort diskriminering.

– Det är viktigt för frågan om skolans ansvar för elever med en funktionsnedsättning att tingsrätten har funnit att skolans agerande mot familjen i det här fallet har utgjort direkt diskriminering. Sedan är det ju så att tingsrätten inte har bifallit DO:s talan vad avser diskriminering genom bristande tillgänglighet, och vi får nu analysera domen och ta ställning till om det finns anledning för oss att överklaga den, säger Julia DeMarinis Giddings, processförare på DO.

Senast den 9 december ska parterna ha tagit ställning till ett eventuellt överklagande.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021