Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hovrätten fastställer dom om föräldraskap

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer tingsrättens dom rörande möjligheten till föräldraskap för den ena makan i ett samkönat föräldrapar. Enligt domen har särbehandlingen i förhållande till ett olikkönat par kunnat motiveras mot bakgrund av barnets rätt till kännedom om sitt genetiska ursprung, och det har därmed inte varit fråga om diskriminering.

Målet handlar om två kvinnor som är gifta och som genomförde en assisterad befruktning utomlands. I och med att behandlingen hade genomgåtts utanför Sverige beslutade Malmö kommun att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, något som vid den aktuella tidpunkten var tillräckligt för att föräldraskap skulle kunna fastställas för olikkönade par i samma situation.

DO har hävdat att reglerna har varit diskriminerande och att de stred mot regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten. Kommunen skulle därför ha åsidosatt de bestämmelser som hindrade att båda mödrarna skulle ses som barnets föräldrar.

Hovrätten skriver i domen att det vid en samlad bedömning har funnits särskilt tungt vägande skäl till den åtskillnad som gjordes mellan samkönade och olikkönade par.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

ANM 2017/1185

Fakta

Enligt föräldrabalken får en kvinna som är gift eller sambo genomföra assisterad befruktning endast om hennes make/maka, registrerade partner eller sambo skriftligen har samtyckt till behandlingen. Fram till den 1 januari 2019 gällde särskilda regler för samkönade par som inte hade samma möjlighet som olikkönade par vad gäller förutsättningarna för den icke-havande partnern skulle betraktas som förälder i lagens mening.
Skillnaden i behandling har uppmärksammats av lagstiftaren. Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft som inte längre gör någon åtskillnad mellan samkönade och olikkönade pars möjlighet till föräldraskap i det aktuella avseendet.

Målet i hovrätten har gällt förhållanden före den 1 januari 2019.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021
Till toppen