Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbete mot diskriminering viktigt på högskolor

Alla universitet och högskolor ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter och sökande. Nu inleder DO en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet uppfyller de krav som finns i diskrimineringslagen.

Tillsynen innebär att DO kommer att kontrollera att högskolorna följer de krav som diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnares arbete med så kallade aktiva åtgärder. Arbetet ska omfatta bland annat sexuella trakasserier och möjligheterna att kombinera studier med föräldraskap.

– Arbetet med aktiva åtgärder är mycket viktigt, eftersom det tar sikte på risker för diskriminering. En grundtanke med reglerna är att högskolorna själva ska förebygga att någon blir diskriminerad, säger Gustav Staaf, utredare på rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende.

Nya krav sedan 2017

Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder förändrades den 1 januari 2017. Sedan dess krävs bland annat att högskolorna ska utgå från den egna verksamheten genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter, analysera orsakerna, genomföra åtgärder och därefter följa upp och utvärdera arbetet.

– Högskolorna ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder fortlöpande, oavsett om de känner till att något har inträffat eller inte. Vår tillsyn syftar till att kontrollera att det här arbetet utförs och dokumenteras i enlighet med diskrimineringslagens krav, säger Gustav Staaf.

E-utbildning om lika rättigheter

Både personal och studenter kan ta del av DO:s e-utbildning om studenters rätt i högskolan. Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur högskolor kan arbeta utifrån diskrimineringslagen. Utbildningen innehåller olika delar som är anpassade efter vilket ansvar eller vilken roll man har på högskolan.

- Arbetet med aktiva åtgärder kan i viss utsträckning anpassas till den egna verksamheten. För att kunna anpassa arbetet är det viktigt att känna till vilka krav diskrimineringslagen ställer. DO:s e-utbildning kan vara ett stöd i det, säger Gustav Staaf.

Om DO:s tillsynsverksamhet

En del av DO:s tillsynsuppdrag handlar om att granska att arbetsgivare och utbildningsanordnare följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Tillsynen sker bland annat genom att vi granskar innehåll i dokumentation där utbildningsanordnare beskriver sitt arbete med aktiva åtgärder. När DO gör en tillsyn leder det till ett beslut där DO gör en bedömning om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. DO kan även ge rekommendationer.

Under 2017–2018 genomförde DO en tillsyn för att kontrollera arbetsgivares arbete för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Granskningen omfattade över 500 arbetsgivare och visade att det flesta hade någon form av brist i sitt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021