Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO följer upp granskning av kommuner och landsting

Den tillsyn DO genomförde under 2017–2018 visade att kommuner och landsting hade flera brister i sitt arbete för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. Nu följer DO upp granskningen för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.

Sedan den 1 januari 2017 kräver diskrimineringslagen att alla arbetsgivare har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Under 2017–2018 genomförde DO en tillsyn av flera hundra arbetsgivare för att säkerställa att de uppfyllde detta krav. Bland de granskade arbetsgivarna fanns Sveriges alla kommuner och landsting (290 kommuner och 20 landsting) och det visade sig att det fanns flera brister i deras rutiner och riktlinjer.

– Vi följer nu upp vår granskning av kommuner och landsting för att säkerställa att arbetsgivarna gjort de justeringar som är nödvändiga för att man ska uppfylla lagkravet, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv.

Den överlägset vanligaste bristen var att det saknades rutiner och riktlinjer för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier.

– Att en arbetsgivare saknar rutiner och riktlinjer för repressalier riskerar att leda till att de anställda inte vet vad som gäller på arbetsplatsen och vilka rättigheter de har. Det kan leda till att anställda inte vågar uppmärksamma eller anmäla om de till exempel har blivit trakasserade, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv.

Repressalier handlar om åtgärder som har karaktär av bestraffning till följd av att arbetstagaren har påtalat händelser som kan vara diskriminering, antingen på arbetsplatsen eller genom en anmälan, exempelvis till DO. Det kan till exempel vara försämrade arbetsförhållanden, en orimlig arbetsbelastning eller arbetsuppgifter som inte motsvarar ens kompetensnivå.

DO:s uppföljande granskning av kommuner och landsting påbörjas under april.

Granskningen 2017–2018

Tillsynen visade att 238 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer och 274 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Det var också vanligt att arbetet mot diskriminering blandades ihop med de krav som finns enligt arbetsmiljölagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022