Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Långsiktigt arbete för att skydda fler

Flera års arbete med att rikta om DO:s verksamhet mot ett mer strategiskt och verksamt arbetssätt har gett utdelning 2018. Det skriver DO Agneta Broberg i förordet till myndighetens årsredovisning.

DO:s strategiska förhållningssätt innebär att myndighetens resurser främst används till att skydda den grundläggande rättigheten att inte diskrimineras. Det görs genom en kombination av åtgärder där ett främjande och förebyggande arbete är centralt. DO konstaterar i förordet till årsredovisningen att ett effektivt arbete mot diskriminering ur publik synvinkel kan framstå som lite tråkigt och "osynligt". Men komplexa problem kan inte lösas med enkla verktyg. Att förmå de som kan förändra att förstå, att vilja och slutligen ta sitt ansvar är ingen okomplicerad uppgift. DO:s roll är att vara pådrivande i den processen. Och, det är ett långsiktigt arbete.

Sett till aktiviteter under 2018 pekar DO främst på ett av myndighetens inriktningsområden, arbetsliv, där ett flertal insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts. Det gäller bland annat tillsynen av drygt 500 arbetsgivares arbete för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Agneta Broberg nämner också lanseringen av en digital guide för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Redovisningen omfattar även aktiviteter inom DO:s inriktningsområden bostad och socialtjänst. Dessutom ingår ett flertal aktiviteter inom de samhällsområden som ryms i myndighetsuppdraget.

Inom processföringen 2018 pekar Agneta Broberg bland annat på Högsta domstolens beslut att fråga EU-domstolen i ett mål som DO driver. Frågan till EU-domstolen handlar om ifall den som anklagas för diskriminering ska kunna köpa sig fri från anklagelsen, och om den drabbades rätt till ansvarsutkrävande och ett effektivt rättskydd. DO skriver att även det beslutet är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete för att DO på ett genomtänkt sätt ska använda sina resurser för att skydda fler.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 september 2021