Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO överklagar dom om nekat föräldraskap

DO överklagar nu tingsrättens dom rörande Malmö stads beslut att inte fastställa den ena makan i ett samkönat äktenskap som förälder till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning i Danmark. DO anser att tingsrätten felaktigt kommit fram till att den särbehandling som paret har utsatts för har saknat samband med sexuell läggning.

DO:s bedömning är att den lagregel som kommunen har tillämpat vid beslutet har varit diskriminerande och stått i strid med regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten. Enligt DO skulle kommunen ha åsidosatt den del av bestämmelsen som hindrade att båda mödrarna juridiskt skulle ses som barnets föräldrar.

I domen skriver tingsrätten att paret i och för sig har missgynnats i förhållande till ett heterosexuellt gift par genom tillämpningen av lagstiftningen, men att skillnaden i lagstiftningen beror på andra förhållanden än sexuell läggning.

– DO bedömer att det är en felaktig slutsats att en tillämpning av regler som uttryckligen gör skillnad på samkönade och olikkönade par kan sakna samband med sexuell läggning. I överklagandet ifrågasätter DO också om domen är förenlig med det minimiskydd mot diskriminering som staten måste garantera enligt Europakonventionen och EU-rätten, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

ANM 2017/1185

Fakta

Frågan i målet rör om det är diskriminering när samkönade par behandlas på ett annat sätt än olikkönade par när de har genomgått assisterad befruktning utomlands. I det aktuella fallet har Malmö kommun nekat att fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan i ett samkönat gift par, i och med att paret hade genomfört en assisterad befruktning i Köpenhamn. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att kvinnan hade samtyckt till befruktningen.

Enligt de regler som gällde före den 1 januari 2019, skulle mannen i ett olikkönat gift par i samma situation, det vill säga där kvinnan genomgått befruktning i Danmark och där mannen samtyckt till befruktningen, ha fastställts som förälder till barnet.

Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft som inte gör någon åtskillnad mellan sam- och olikkönade pars möjlighet till föräldraskap i det aktuella avseendet.

Målet i tingsrätten gäller dock händelser som ägt rum före årsskiftet 2018/2019.

Presstjänst

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2021