Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Förstärkt skydd för arbetstagare från 2 augusti

  Nyhet

  DO:s uppdrag utökas när ombudsmannen den 2 augusti får behörighet att företräda arbetstagare som är föräldrar, vårdar en anhörig eller när arbetstagarens familj drabbas av allvarlig sjukdom.

 • Historiens orättvisor mot romer upprepas - igen och igen

  Debattartikel

  DO Lars Arrhenius och tf överintendent vid Forum för levande historia Caroline Källner skriver på DN kulturdebatt idag, 2 augusti med anledning av minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen.

 • Seniorboendes köregler diskriminerade äldre

  Pressmeddelande

  En stiftelse som bedriver ett seniorboende har diskriminerat en man genom att ge yngre sökande företräde vid uthyrning av lägenheter. Det framgår i ett beslut som DO har fattat.

 • Diskrimineringsombudsmannen i Almedalen 2022

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius kommer delta på flera seminarier under Almedalsveckan. I panelsamtalen kommer han prata om frågor som rör diskriminering inom bland annat arbetsliv och skola.

 • Ny rapport om intersexvariation och diskriminering

  Nyhet

  Idag publicerar DO en ny rapport om livsvillkoren för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv. En av de första rapporterna i Sverige som särskilt belyser situationen för dessa personer – som även kallas personer med könsvariation. I rapporten lyfter DO fram att det finns ett behov av att tydliggöra att diskriminering som har samband med intersexvariation omfattas av diskrimineringslagen.

 • DO stämmer e-handelsbolag som missgynnat kvinna i samband med föräldraledighet

  Pressmeddelande

  DO framställer ett skadeståndskrav mot ett e-handelsbolag för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. DO:s bedömning är att det var ett missgynnande när bolaget avslutade en kvinnlig medarbetares avtal för upprepade visstidsanställningar, och att det finns ett samband med kvinnans föräldraledighet.

 • Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig

  Pressmeddelande

  En kvinnlig elev som blev ombedd att ”täcka sig” eftersom hon enligt skolan bar för utmanande klädsel har diskriminerats av skolan. Det anser DO som nu begär att skolan ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

 • DO på plats under Järvaveckan

  Nyhet

  Onsdag 1 juni anordnar DO seminariet Diskriminering som har samband med religion – hur ser det ut i dag? på Järvaveckan.

 • Hög tid att säkerställa skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet

  Debattartikel

  Det finns anledning att återkommande och systematiskt se över skyddet mot diskriminering. Ett sådant område är den offentliga verksamheten där en stor del har kommit att falla utanför diskrimineringslagens förbud. Nu finns förutsättningarna att åtgärda denna brist och det är hög tid att säkerställa skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet.

 • DO utreder anmälningar om antagningsregler

  Nyhet

  DO har inlett tillsyn i flera fall efter att myndigheten tagit emot anmälningar från personer som upplevt sig diskriminerade vid antagningen till bland annat polisutbildningen och militär tjänstgöring på grund av sin funktionsnedsättning.

 • DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor

  Nyhet

  Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning. DO avstyrker därför förslaget. Det skriver DO i ett remissyttrande som lämnas idag.

 • Liseberg ändrar sitt beslut

  Nyhet

  DO har valt att inte inleda tillsyn av nöjesparken Liseberg efter att de ändrat sitt beslut om att ta bort förtur i kön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Kommunen betalar ersättning till förskolebarn efter överenskommelse

  Nyhet

  En kommun i Mellansverige har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till ett barn på en av kommunens förskolor. DO:s utredning i ärendet har lett fram till bedömningen att kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

 • Regionen väljer att ingå förlikning

  Pressmeddelande

  I målet där ambulanspersonal diskriminerade en man som drabbats av en hjärnblödning genom att bedöma hans tillstånd som inte högprioriterat har Västra Götalandsregionen nu valt att betala hela den diskrimineringsersättning som DO begärt. DO kommer därför att återkalla sitt överklagande till hovrätten.

 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Pressmeddelande

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i samhället ökar.

 • Uppsägningen ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen

  Pressmeddelande

  DO bedömer att det var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen när ett företag i Stockholm sa upp en man i samband med hans föräldraledighet. DO begär nu att företaget ska betala ersättning till mannen för den kränkning och ekonomiska skada han har lidit genom uppsägningen.

 • Viktigt synliggöra risker för diskriminering vid användande av AI

  Nyhet

  I dag den 11 mars presenterar DO en kartläggning över hur statliga myndigheter använder AI och vilken kunskap de har om de risker för diskriminering som kan uppstå vid användandet av AI och automatiserat beslutsfattande. Resultatet visar i korthet att myndigheternas kunskaper om risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter inte är tillfredsställande.

 • År 2021 – individens upprättelse viktigast i vår nya inriktning

  Nyhet

  DO har under 2021 börjat att rikta om verksamheten. Särskilt viktigt för årets arbete är individens rätt till upprättelse, dialogen med civilsamhället och att synliggöra aktuella diskrimineringsfrågor. Det skriver diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i förordet till DO:s årsredovisning 2021 som överlämnas till regeringen idag.

 • ”Att medvetet använda fel pronomen är diskriminering”

  Replik

  ”Självfallet ska ingen elev trakasseras, varken verbalt eller fysiskt”, skriver Adam Cwejman den 11 februari apropå DO:s beslut att en skola diskriminerade en elev när elevens lärare vägrade att använda pronomenet hen. Adam Cwejman fortsätter: ”…ingen på skolan har i detta ärende yttrat något nedsättande”. Men för en person som identifierar sig som icke-binär kan det upplevas som extremt kränkande att återkommande och medvetet bli benämnd med ett pronomen som inte överensstämmer med ens könsidentitet. Det är för övrigt inte ett alternativ att helt undvika att använda något pronomen alls om en viss person, om syftet är att undvika användandet av hen. En sådan ”undanmanöver” blir i sig en särbehandling som kan leda till obehag och därmed ett missgynnande. Obehaget blir också mer allvarligt om det är en lärare som medvetet utsätter en elev för särbehandlingen, och det kan leda till betydande otrygghet i en miljö som ska vara trygg och säker för eleven. Det kan tilläggas att lagstiftaren har valt att införa en särskild diskrimineringsgrund som rör könsöverskridande identitet eller uttryck i diskrimineringslagen. Lagstiftaren har alltså sett ett behov att understryka rätten att inte diskrimineras utifrån ens könsidentitet. Det omfattar också rätten att inte medvetet bli bemött på ett sätt som inte stämmer överens med den könsidentitet en person har. Hen är ett könsneutralt och icke-binärt pronomen och är i det här fallet det pronomen som stämmer överens med elevens könsidentitet. Att medvetet och konsekvent använda fel pronomen i samtal med en person är diskriminering, och något en utbildningsanordnare har skyldighet att tillse att elever inte utsätts för. Läraren har givetvis rätt till sina åsikter, men det finns begräsningar för när åsikter kan uttryckas och på vilket sätt. I skolan måste en lärare följa gällande lagstiftning. Det innebär att läraren inte får diskriminera någon elev, oavsett diskrimineringsgrund. Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman

 • Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en lärare på en skola i Mellansverige vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att utbildningsanordnaren som driver skolan har diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. DO begär därför att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

 • DO träffar överenskommelse med företag som säljer babyprodukter

  Nyhet

  Ett företag som säljer babyprodukter har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till en kvinna som tidigare sökt arbete hos företaget. DO har efter utredning gjort bedömningen att det finns skäl att anta att företaget har utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön.

 • Därför går vi över till anmälningar

  Nyhet

  Från och med den 1 januari tar DO emot anmälningar från enskilda om diskriminering och/eller vad gäller skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.

 • Stor okunskap kring skydd för gravida i arbetslivet

  Debattartikel

  ”Anna” är en kvinna som för ett par år sedan sökte arbete hos ett företag i Skåne. När Anna kort efter att hon hade fått besked om att hon hade fått jobbet meddelade sin nya chef att hon var gravid valde chefen att avbryta anställningen. I ett flertal SMS skrev chefen att hon kunde glömma anställningen och att han skulle riva upp anställningsavtalet.

 • HD passar frågan om rätten till en domstolsprövning av rättighetskränkningar vidare till lagstiftaren

  Pressmeddelande

  Högsta domstolen, HD, har avslagit DO:s överklagande för den man som nekades en flygresa med flygbolaget Braathens Regional Aviation. Enligt HD har bolaget nu gjort ett sådant medgivande av diskriminering som gör att en prövning av frågan inte är nödvändig. Samtidigt skriver domstolen i ett mycket ovanligt tillägg att de frågeställningar som är aktuella i målet är av sådant slag att de bör hanteras av lagstiftaren.

 • Diskriminering när musikstudio avbokade musiktjänst

  Nyhet

  Varbergs tingsrätt har i en dom konstaterat att det var diskriminering när ett företag som erbjuder musikproduktionstjänster avbokade en musiktjänst med hänvisning till att kunden är homosexuell.

 • Ny forskningsöversikt om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i arbetslivet

  Pressmeddelande

  DO presenterar idag en ny och aktuell forskningsöversikt över forskning inriktad på främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Förhoppningen är att översikten ska ge vägledning och ny kunskap samt bidra till reflektioner och diskussioner som är till nytta för arbetstagare, HR-personal och arbetsgivare.

 • Forskningsrapport visar på risker för diskriminering i socialtjänsten

  Nyhet

  Socialsekreterares föreställningar om kön, ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning kan påverka tillgången till socialtjänstens insatser. I en ny forskningsrapport, som tagits fram på uppdrag av DO, framgår det att skillnader i socialtjänstens insatser på flera områden kan innebära en risk för diskriminering och utgöra hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

 • Bilden av den fullkomliga arbetstagaren ett hinder

  Debattartikel

  Det finns en djupt rotad norm i dagens arbetsliv som ibland brukar kallas funktionsfullkomlighet. Arbetsgivares föreställningar om en viss nivå av fysisk, mental och social förmåga framstår som mall för en god arbetstagare, ibland kanske mer av slentrian än mot bakgrund av en faktisk analys av vad tjänsten i fråga kräver. Det är många som påverkas av denna föreställning, men främst drabbar detta personer med olika former av funktionsnedsättningar. Inte minst de som har en neuropsykiatrisk diagnos.

 • DO stämmer företag i musikbranschen

  Pressmeddelande

  DO har beslutat att väcka talan mot ett företag i musikbranschen som avbokat en musiktjänst med hänvisning till att kunden är homosexuell. DO anser att företaget i och med nekandet av tjänsten har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster till allmänheten.

 • DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

  Nyhet

  Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av, eller brister i skyldigheter som följer av diskrimineringslagen. Beslutet är en följd av att DO framöver avser att i större utsträckning utreda anmälningar med fokus på upprättelse för individen.

 • Nytt regeringsuppdrag om diskriminering kopplat till religion

  Artikel

  Regeringen ger DO i uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskriminering av judar och muslimer ska särskilt belysas.

 • Regiontrafiken diskriminerade man med rullstol enligt hovrätten

  Nyhet

  Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom i ett mål om bristande tillgänglighet i samband med bussresor. Hovrätten konstaterar i domen att regiontrafiken inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet så att en man som använder rullstol har kunnat få tillgång till möjligheten att resa med bolagets bussar.

 • Ny struktur och navigering på vår webbplats

  Nyhet

  DO:s webbplats har ny användarvänlig struktur och en tydlig navigering som ska göra det lättare för dig som besökare att hitta den information du letar efter.

 • DO:s remissvar på promemorian om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

  Nyhet

  DO har idag lämnat synpunkter på en departementspromemoria om hur vaccinationsbevis i vissa sammanhang ska kunna användas som en åtgärd för att minska smittspridning. DO konstaterar i remissvaret att förslaget väcker frågor som rör såväl likabehandling av vaccinerade och ovaccinerade, som diskriminering främst kopplat till diskrimineringsgrunderna ålder, funktionsnedsättning och religion eller annan trosuppfattning.

 • DO stämmer region för missgynnande av föräldraledig

  Pressmeddelande

  DO stämmer nu Region Västmanland för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Detta efter att en sjuksköterska till följd av sin föräldraledighet fick en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än sina kolleger som under samma tid hade varit närvarande på arbetsplatsen.

 • DO stänger ner webbformuläret för tips och klagomål

  Nyhet

  DO har tillfälligt stängt ner möjligheten att lämna tips och klagomål via webbformuläret på DO:s webbplats. Bakgrunden är att DO har fått kännedom om ett säkerhetsproblem i vår webbmiljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022