Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Pressrum

Vi kan hjälpa dig som är journalist med att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med. Vi ger dig också aktuell information om DO och vår verksamhet, bland annat om nya anmälningar, ärendegång, statistik eller större projekt.

Presstjänsten är öppen vardagar 9-16.

Clas Lundstedt, pressansvarig

Presstjänst

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se


Senaste nytt

Våra pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och repliker.

 • Förstärkt skydd för arbetstagare från 2 augusti

  Nyhet

  DO:s uppdrag utökas när ombudsmannen den 2 augusti får behörighet att företräda arbetstagare som är föräldrar, vårdar en anhörig eller när arbetstagarens familj drabbas av allvarlig sjukdom.

 • Historiens orättvisor mot romer upprepas - igen och igen

  Debattartikel

  DO Lars Arrhenius och tf överintendent vid Forum för levande historia Caroline Källner skriver på DN kulturdebatt idag, 2 augusti med anledning av minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen.

 • Seniorboendes köregler diskriminerade äldre

  Pressmeddelande

  En stiftelse som bedriver ett seniorboende har diskriminerat en man genom att ge yngre sökande företräde vid uthyrning av lägenheter. Det framgår i ett beslut som DO har fattat.

 • Diskrimineringsombudsmannen i Almedalen 2022

  Nyhet

  Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius kommer delta på flera seminarier under Almedalsveckan. I panelsamtalen kommer han prata om frågor som rör diskriminering inom bland annat arbetsliv och skola.

 • Ny rapport om intersexvariation och diskriminering

  Nyhet

  Idag publicerar DO en ny rapport om livsvillkoren för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv. En av de första rapporterna i Sverige som särskilt belyser situationen för dessa personer – som även kallas personer med könsvariation. I rapporten lyfter DO fram att det finns ett behov av att tydliggöra att diskriminering som har samband med intersexvariation omfattas av diskrimineringslagen.

 • DO stämmer e-handelsbolag som missgynnat kvinna i samband med föräldraledighet

  Pressmeddelande

  DO framställer ett skadeståndskrav mot ett e-handelsbolag för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. DO:s bedömning är att det var ett missgynnande när bolaget avslutade en kvinnlig medarbetares avtal för upprepade visstidsanställningar, och att det finns ett samband med kvinnans föräldraledighet.

 • Diskriminering när kvinnlig elev ombads att täcka sig

  Pressmeddelande

  En kvinnlig elev som blev ombedd att ”täcka sig” eftersom hon enligt skolan bar för utmanande klädsel har diskriminerats av skolan. Det anser DO som nu begär att skolan ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

 • DO på plats under Järvaveckan

  Nyhet

  Onsdag 1 juni anordnar DO seminariet Diskriminering som har samband med religion – hur ser det ut i dag? på Järvaveckan.

 • Hög tid att säkerställa skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet

  Debattartikel

  Det finns anledning att återkommande och systematiskt se över skyddet mot diskriminering. Ett sådant område är den offentliga verksamheten där en stor del har kommit att falla utanför diskrimineringslagens förbud. Nu finns förutsättningarna att åtgärda denna brist och det är hög tid att säkerställa skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet.

 • DO utreder anmälningar om antagningsregler

  Nyhet

  DO har inlett tillsyn i flera fall efter att myndigheten tagit emot anmälningar från personer som upplevt sig diskriminerade vid antagningen till bland annat polisutbildningen och militär tjänstgöring på grund av sin funktionsnedsättning.

 • DO avstyrker förslag om etableringsstopp för konfessionella friskolor

  Nyhet

  Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning. DO avstyrker därför förslaget. Det skriver DO i ett remissyttrande som lämnas idag.

 • Liseberg ändrar sitt beslut

  Nyhet

  DO har valt att inte inleda tillsyn av nöjesparken Liseberg efter att de ändrat sitt beslut om att ta bort förtur i kön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Kommunen betalar ersättning till förskolebarn efter överenskommelse

  Nyhet

  En kommun i Mellansverige har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till ett barn på en av kommunens förskolor. DO:s utredning i ärendet har lett fram till bedömningen att kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

 • Regionen väljer att ingå förlikning

  Pressmeddelande

  I målet där ambulanspersonal diskriminerade en man som drabbats av en hjärnblödning genom att bedöma hans tillstånd som inte högprioriterat har Västra Götalandsregionen nu valt att betala hela den diskrimineringsersättning som DO begärt. DO kommer därför att återkalla sitt överklagande till hovrätten.

 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Pressmeddelande

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i samhället ökar.

 • Uppsägningen ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen

  Pressmeddelande

  DO bedömer att det var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen när ett företag i Stockholm sa upp en man i samband med hans föräldraledighet. DO begär nu att företaget ska betala ersättning till mannen för den kränkning och ekonomiska skada han har lidit genom uppsägningen.

 • Viktigt synliggöra risker för diskriminering vid användande av AI

  Nyhet

  I dag den 11 mars presenterar DO en kartläggning över hur statliga myndigheter använder AI och vilken kunskap de har om de risker för diskriminering som kan uppstå vid användandet av AI och automatiserat beslutsfattande. Resultatet visar i korthet att myndigheternas kunskaper om risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter inte är tillfredsställande.

 • År 2021 – individens upprättelse viktigast i vår nya inriktning

  Nyhet

  DO har under 2021 börjat att rikta om verksamheten. Särskilt viktigt för årets arbete är individens rätt till upprättelse, dialogen med civilsamhället och att synliggöra aktuella diskrimineringsfrågor. Det skriver diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i förordet till DO:s årsredovisning 2021 som överlämnas till regeringen idag.

 • ”Att medvetet använda fel pronomen är diskriminering”

  Replik

  ”Självfallet ska ingen elev trakasseras, varken verbalt eller fysiskt”, skriver Adam Cwejman den 11 februari apropå DO:s beslut att en skola diskriminerade en elev när elevens lärare vägrade att använda pronomenet hen. Adam Cwejman fortsätter: ”…ingen på skolan har i detta ärende yttrat något nedsättande”. Men för en person som identifierar sig som icke-binär kan det upplevas som extremt kränkande att återkommande och medvetet bli benämnd med ett pronomen som inte överensstämmer med ens könsidentitet. Det är för övrigt inte ett alternativ att helt undvika att använda något pronomen alls om en viss person, om syftet är att undvika användandet av hen. En sådan ”undanmanöver” blir i sig en särbehandling som kan leda till obehag och därmed ett missgynnande. Obehaget blir också mer allvarligt om det är en lärare som medvetet utsätter en elev för särbehandlingen, och det kan leda till betydande otrygghet i en miljö som ska vara trygg och säker för eleven. Det kan tilläggas att lagstiftaren har valt att införa en särskild diskrimineringsgrund som rör könsöverskridande identitet eller uttryck i diskrimineringslagen. Lagstiftaren har alltså sett ett behov att understryka rätten att inte diskrimineras utifrån ens könsidentitet. Det omfattar också rätten att inte medvetet bli bemött på ett sätt som inte stämmer överens med den könsidentitet en person har. Hen är ett könsneutralt och icke-binärt pronomen och är i det här fallet det pronomen som stämmer överens med elevens könsidentitet. Att medvetet och konsekvent använda fel pronomen i samtal med en person är diskriminering, och något en utbildningsanordnare har skyldighet att tillse att elever inte utsätts för. Läraren har givetvis rätt till sina åsikter, men det finns begräsningar för när åsikter kan uttryckas och på vilket sätt. I skolan måste en lärare följa gällande lagstiftning. Det innebär att läraren inte får diskriminera någon elev, oavsett diskrimineringsgrund. Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman

 • Användandet av oönskat pronomen diskriminering enligt DO

  Pressmeddelande

  Det var diskriminering när en lärare på en skola i Mellansverige vägrade att tilltala en elev med elevens önskade pronomen. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att utbildningsanordnaren som driver skolan har diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. DO begär därför att utbildningsanordnaren ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

 • DO träffar överenskommelse med företag som säljer babyprodukter

  Nyhet

  Ett företag som säljer babyprodukter har genom en överenskommelse med DO valt att betala ersättning till en kvinna som tidigare sökt arbete hos företaget. DO har efter utredning gjort bedömningen att det finns skäl att anta att företaget har utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022