Enkätundersökning på do.se

På do.se finns en kort enkät för att undersöka hur webbplatsen uppfyller målgruppernas behov. Resultatet av enkäten analyseras tillsammans med beteendedata för att kunna göra förbättringar på webbplatsen.

Enkäten visas för alla besökare och innehåller endast tre frågor.

Roll och syfte

Två av frågorna ställs direkt när besökaren kommer till webbplatsen och undersöker vilken roll besökaren har och syftet med besöket. Genom att få svar på dessa frågor kan DO göra förbättringar riktade till vissa grupper av besökare.

Besökets resultat

Den sista frågan ställs endast om besökaren svarat på de två första frågorna och då tar vi reda på om besökaren hittade informationen hen sökte. Vi följer upp svaren för att försöka möta besökarnas behov på webbplatsen.

Riktlinjer för webbplatser i offentlig sektor

Tillbaka till toppen