Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen

Här hittar du information om vad en personuppgift är, hur DO behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du kan också läsa om hur dina uppgifter blir allmän handling när du skickar dem till oss.

Detta är personuppgifter

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress. Vissa uppgifter är också känsliga personuppgifter. Med det menas information om exempelvis etniskt ursprung, religiös övertygelse, facktillhörighet och personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Så här behandlar DO personuppgifter

DO är ansvarig för personuppgifter som skickas in till och behandlas hos oss. Vi behandlar uppgifterna enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring och bearbetning.

DO behandlar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. I vårt uppdrag ingår exempelvis att hantera de uppgifter som kommer in genom tips och klagomål, göra övergripande analyser av ärenden, ta fram statistik och skriva rapporter om diskriminering samt driva ärenden i domstol.

Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av viktigt allmänt intresse. Ibland behandlar vi personuppgifterna även på grund av myndighetsutövning och i vissa fall på grund av lagkrav som vi måste följa (till exempel offentlighetsprincipen eller arkivlagen). Detta ger DO en rättslig grund att behandla personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

DO är en statlig myndighet. Allt som skickas till eller skapas hos en statlig myndighet och sedan förvaras hos myndigheten blir som huvudregel så kallade allmänna handlingar. Det bestäms i tryckfrihetsförordningen som är en grundlag. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa enstaka fall kan DO skydda uppgifter i allmänna handlingar. Vilken information DO kan skydda bestäms i offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt offentlighetsprincipen ska DO som myndighet spara allmänna handlingar. Vi får enbart under vissa omständigheter ta bort handlingarna.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

  • Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära information om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, ska du göra en begäran hos oss. Det kan du till exempel göra genom att skicka ett mejl eller ringa oss. Vi kommer behöva säkerställa din identitet innan vi lämnar ut uppgifterna.
  • Om personuppgifter som rör dig är felaktiga, har du rätt att begära så kallad rättelse. Rättelse betyder att de felaktiga uppgifterna rättas till. För att begära rättelse av personuppgifter, måste du meddela DO vilka uppgifter som du vill ska rättas, och vilken rättning du vill ska göras. Det kan du till exempel göra genom att skicka ett mejl eller ringa oss. Se mer under Kontakta oss.
  • Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till DO:s dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet om du behöver ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Du når vårt dataskyddsombud via telefon 08-120 20 700 eller dataskyddsombud@do.se

Tillbaka till toppen