Tillsyn om bristande tillgänglighet i skolan

Ett skolbarn sitter framför dator med teknikstöd och hjälplärare.

Vi på DO granskar att förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet efterföljs. Ett viktigt område som vi genomför tillsyn på är skolan.

Inom utbildningsväsendet genomför DO tillsyn i alla typer av skol- och utbildningsformer, men framförallt i grundskolan.

Grundskolan har skolplikt. Det betyder att elever har rätt till utbildning, men också att de ska delta i skolans verksamhet. Oavsett funktionsförmåga har alla barn rätt till sin skolgång. Men det finns skolor som brister med tillgängligheten och det upplevs idag som ett stort problem, många gånger kan det till exempel medföra en hög frånvaro hos eleven.

– Det innebär att eleven går miste om en grundutbildning som alla har rätt till och som är viktig för elevens framtid, därför har vi identifierat det som ett viktigt område att genomföra tillsyn på säger Carolina Stiwenius, utredare på Diskrimineringsombudsmannen.

Lagen ger större möjlighet att påverka

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen 2015. Syftet var bland annat att ge enskilda individer verktyg att få igenom sin rätt till tillgänglighet. Lagen fungerar också som en pådrivare för andra regler, till exempel för det som gäller i skollagen.

– Vi har anmälare som uttrycker att de försökt påverka skolan i många år, men först i samband med att DO gör en tillsyn så har en sten kommit i rullning. På så sätt har lagstiftningen haft den effekt som lagstiftaren tänkt, säger Carolina Stiwenius.

En av tio anmälningar handlar om bristande tillgänglighet

Av 2 264 anmälningar som kom in till oss 2016 var det 213 som rörde bristande tillgänglighet. Det motsvarar drygt 9 procent. Av dem handlade en tredjedel om tillgängligheten vid utbildning, främst grundskoleutbildning.

Anmälan kan handla om elever som har fysiska behov utifrån rörelsenedsättning, men framförallt rör det sig om osynliga funktionsnedsättningar. Till exempel elever som har behov av

  • anpassade miljöer, till exempel fria från allergener
  • särskilda läromedel eller hjälpmedel för att man har läs- och skrivsvårigheter
  • utformad miljö utifrån möjligheten att ta till sig undervisningen
  • teckentolk för elever med hörselnedsättning.

Svåra ärenden att utreda

Bristande tillgänglighet i skolan är ett av flera områden som vi granskar. Men det är många beståndsdelar som ska uppfyllas för att en svår skolsituation ska innebära en brist på tillgänglighet i lagens mening. Bland annat gör vi en skälighetsbedömning, väger in praktiska möjligheter, ekonomiska möjligheter och vad det står i annan lagstiftning. I vissa fall tar vi in uppgifter från ansvarig huvudman eller från berörda pedagoger.

Vårdnadshavare och huvudman har oftast olika uppfattningar om vad skolan gjort för eleven utifrån dennes behov. Även om skolan uppfyller kraven för dokumentationen så råder det ofta delade meningar om i vilken utsträckning åtgärderna faktiskt har genomförts.

Vårt mål är att varje tillsynsärende ska ta max 6 månader. Men utredningar som rör bristande tillgänglighet är ofta komplicerade och kan därför ta längre tid. Vi utreder ett tiotal ärenden om bristande tillgänglighet i skolan om året. Anmälningarna är vårt viktigaste underlag för att starta en utredning, men även andra signaler från samhället kan leda till att vi granskar en skola eller skolhuvudman.

Tillsyn av DO eller Skolinspektionen?

Om en anmälan rör bristande tillgänglighet, så kan både DO och Skolinspektionen utreda det. Myndigheterna har löpande kontakt och samverkar kring anmälningar.

I skollagen finns bestämmelser om anpassningar och särskilt stöd i skolan. Skolinspektionen har tillsyn över skollagen och kontrollerar bland annat om skolan har upprättat åtgärdsprogram. Eftersom skollagens regler är utgångspunkten för vad som kan krävas enligt diskrimineringslagen, så kan myndigheternas tillsyn överlappa.

Relaterad information