Barn lär sig genom att lyckas

Sju glada utklädda barn springer mot kameran.

Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson berättar om arbetet och hur alla barn vinner på ökad tillgänglighet.

– Vi vuxna måste anpassa oss och miljön efter varje barns förutsättningar och behov. Lika är inte rättvist, säger förskolechef Kicki Johansson.

Det är lätt att skylla problem på barnet när det istället handlar om lärmiljöns utformning. Ett särskilt projekt gav förskolepersonalen möjlighet att utveckla ett nytt arbets- och förhållningssätt.

– Vi ville anpassa den pedagogiska lärmiljön så att alla barn kan delta i barngruppens olika lekar och aktiviteter, oavsett hur deras funktionsförmåga ser ut.

Bilder skapar förutsägbarhet

Det finns barn med funktionsnedsättning som till exempel har svårt med samspel och kommunikation eller ofta får vredesutbrott. En del har besvärligt att hantera förändringar.

– Barnet är aldrig ägare av problemet. Utan det är vi vuxna.

Förskolorna jobbar i dag förebyggande. Till exempel använder sig förskolorna av dagsscheman med bilder av olika aktiviteter på väggen. Samling, utevistelse och lunch. När ett barn frågar vad som händer nu, går man tillsammans och tittar. Till slut har barnen fått för vana att titta själva.

– Förutsägbarhet kan vara nödvändigt för ett barn. Samtidigt gynnar det alla barn att de får del av planeringen och en struktur i vardagen.

Välja aktivitet och inte kompis

Ett annat verktyg som används är aktivitetskort som är uppsatta vid varje lekhörna. Genom antal smileysar visas hur många barn som får plats i leken. Ibland är leken full och då får ett barn som kommer välja en annan lek. Det leder till att barnen inte blir för många i en aktivitet, eftersom det kan leda till konflikter.
Barnen får välja aktivitet, inte kompisar. Dessutom vägleds de att ibland testa något nytt.

– Vi vill visa att det är okej att välja olika. Vi människor är olika.

Även genom att träna på att lyssna på varandra i samlingen utvecklas barnens förståelse för olikhet och deras empatiska förmåga.

En lärande process med avstamp i läroplanen

Bakgrunden till projektet var bland annat personalens tankar om områden i läroplanen som de sällan reflekterat kring tillsammans med barnen. Det rörde bland annat funktionsnedsättning, men också kön, etnisk tillhörighet, religion och sexuell läggning.

De kom snabbt fram till att det saknades lekmaterial. Nu finns det både dockor med annan hudfärg än vit i hemvrån och en docka som använder rullstol.

– All inlärning sker genom lek. Därför är det viktigt vilket material vi har och vilka sagor vi läser.

Kicki Johansson, som själv har en bakgrund som specialpedagog, framhåller att arbetssättet inte är enkelt och att personalen ständigt lär sig nytt.

– Det är en lärande process, men vi har sett att den gör skillnad. Oavsett barns olikheter är alla barn lika mycket värda. Alla har samma rätt att leka. Och barn lär sig genom att lyckas.

Projektet Fokus barnens delaktighet och tillgänglighet i förskolan. Bland annat användes värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Specialpedagogiska myndighetens webbplats

Förskolorna jobbar också med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i förskolan och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund

Aktiva åtgärder i förskolan