Råd och vägledning för ökad tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Samtidigt regleras tillgänglighet av flera andra lagar och regler. Det innebär att det finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Det finns också andra myndigheter och organisationer som har god kunskap och kan ge råd och vägledning inom området tillgänglighet. Här får du tips om vart du kan vända dig med olika tillgänglighetsfrågor.

Diskrimineringsombudmannen

Vi kan svara på frågor om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - det vill säga vad diskrimineringslagen säger om bristande tillgänglighet.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation.

Myndigheten för delaktighet

Råd om ett tillgängligt arbetsliv

De krav som finns på arbetsgivare att vidta tillgänglighetsåtgärder finns bland annat i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tillsyn över att arbetsmiljölagen följs.

Arbetsmiljöverkets information om en tillgänglig arbetsmiljö

Riksförbundet Attention

Intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma.

Attentions tips och råd som gäller arbetslivet och NPF

Råd om tillgänglig utbildning

Rätten till utbildning samt rätten till stöd och anpassning i skolan regleras bland annat i skollagen. De krav som finns på huvudmän att vida tillgänglighetsåtgärder utgår bland annat från skollagen. Inom utbildningsområdet finns ett flertal myndigheter som kan ge råd och vägledning om tillgänglighet.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsyn över skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. På sin webbplats har de bland annat råd och vägledning om elevers rätt till särskilt stöd.

Råd och vägledning om elevers rätt till särskilt stöd

Råd och vägledning om elevhälsans arbete

Skolverket

Skolverket är en annan myndighet som ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. De har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst. De svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Skolverket informerar om rätten till utbildning samt stöd och anpassning i skolan

Skolans ansvar för elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten har även verktyg för att utvärdera tillgängligheten i skolan.

SPSM om hur man kan göra skolan tillgänglig

Tillgänglig yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan och verkar för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. På sin webbplats informerar de bland annat om rätten till stöd för studerande med funktionsnedsättning.

Pedagogisk stöd och tillgänglighet på yrkeshögskolan

Riksförbundet Attention

Intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma.

Attentions erfarenheter och tips för en tillgänglig skolgång för elever med NPF

Information, kommunikation och kultur

Tillgängliga webbplatser

Vägledningen för webbutveckling (före detta 24-timmarsvägledningen) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda den.

E-delegationens vägledning för tillgänglig webbutveckling

Tillgänglig kultur

Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Kulturrådets information om ett tillgängligt kulturliv

Tillgänglig kommunikation

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.  På sin webbplats har de bland annat samlat information  om tjänster som kan användas vid kontakt med personer som har en funktionsnedsättning.

Kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning

Resor och transporter

På webbplatsen Hallå konsument informerar Konsumentverket om vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på tillgänglighet när det gäller resor och transporter. Där kan du även göra en anmälan om ett bolag bryter mot reglerna.

Tillgänglig flygresa

Ett flygbolag får inte neka dig att göra en bokning på grund av att du har en funktionsnedsättning. Flygbolaget får inte heller neka dig att gå ombord om du har en giltig biljett.

Flyga med en funktionsnedsättning (Hallå konsument)

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Transportstyrelsens information om att flyga med funktionsnedsättning

Tillgänglig bussresa

Ett bussbolag får inte neka dig att resa med buss på grund av funktionsnedsättning. Du ska också betala samma pris som övriga passagerare även om du behöver extra hjälp.

 Resa buss med en funktionsnedsättning (Hallå konsument)

Tillgänglig båtresa

Huvudregeln är att du inte får nekas att köpa biljett och resa med båt på grund av din funktionsnedsättning. Det finns dock undantag.

Åka båt med en funktionsnedsättning (Hallå konsument)

Tillgänglig tågresa

Ett tågföretag får inte neka dig att resa med ett tåg på grund av funktionsnedsättning. Tågföretaget får inte heller ta ett högre pris även om du behöver extra hjälp.

Åka tåg med en funktionsnedsättning (Hallå konsument)

Köpa paketresor och ha en funktionsnedsättning

Researrangören har en skyldighet att ta emot information om behov av assistans och vidarebefordra sådan information till transportören. Berätta därför för researrangören om du har särskilda behov som är kopplade till en eventuellt funktionsnedsättning.

Köpa paketresor och ha en funktionsnedsättning (Hallå konsument)

Fysisk miljö

Tillgänglighet för byggnader

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. På sin webbplats informerar de bland annat om regler om tillgänglighet för byggnader och allmänna platser.

Boverkets webbplats

Butiker

På Konsumentverkets webbplats finns fördjupad information och en e-utbildning om tillgänglighet i butik.

Konsumentverkets information om tillgängliga butiker

Sjukvård

Socialstyrelsens mål är att alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. De arbetar till exempel för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen.

Socialstyrelsens information främst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. På deras webbplats finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsens webbplats

Tillbaka till toppen