Ålder som diskrimineringsgrund

På den här sidan kan du läsa om förbudet mot diskriminering som har samband med ålder och exempel på hur åldersdiskriminering kan se ut.

De sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Definition av ålder

Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Med detta avser lagen en persons levnadslängd i tid räknat. Alla omfattas av skyddet eftersom alla har en uppnådd levnadslängd.

Olika diskrimineringsgrunder kan samverka

Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och diskriminering på en samhällelig nivå. En kvinna i en viss ålder kan därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en man som är lika gammal. På samma sätt kan föreställningar om ålder i kombination med etnisk tillhörighet, religion och så vidare ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka hinder hen stöter på.

De anmälningar som har kommit in till DO hittills visar att diskrimineringsgrunden ålder förhållandevis ofta samspelar med diskrimineringsgrunden kön. 

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder. Lagen gäller inom arbetsliv, varor och tjänster och flera andra samhällsområden. I huvudsak är förbudet mot diskriminering är lika för samtliga diskrimineringsgrunder. Men det finns några undantag.  Till exempel kan vara tillåtet att särbehandla en person utifrån levnadslängd om en viss ålder är föreskriven i annan lag. Ett sådant exempel är åldersgränser för krogar som säljer alkohol. 

Jag vill veta mer om vad diskriminering är enligt lagen

Främja lika rättigheter och  förebygga diskriminering

Alla arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med det som lagen kallar för aktiva åtgärder. Det innebär bland annat att arbetsgivare, skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare ska genomföra ett systematiskt arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i sina verksamheter. Det finns bland annat lagkrav på att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för alla former av diskriminering (inklusive trakasserier, sexuella trakasserier och bristande tillgänglighet).

Aktiva åtgärder ska sedan 1 januari 2017 omfatta samtliga diskrimineringsgrunder ( före detta omfattades inte ålder).

Hur kan diskrimineringen se ut?

Vilken ålder som är norm kan skilja sig åt i olika sammanhang. De flesta som blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är oftast antingen yngre eller äldre. Begreppen äldre och yngre är relativa och uppfattningen om vem som är yngre eller äldre kan variera beroende av situation, bransch och så vidare.

Vi vet att det förekommer, men vi saknar i dag tillräcklig kunskap om hur vanligt det är eller hur diskrimineringen tar sig i uttryck. Detta beror bland annat på att det inte finns så mycket forskning inom området och att endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Här ger vi några exempel på vad vi i dag vet utifrån olika kunskapskällor såsom forskning, anmälningar och erfarenheter från det civila samhället:

Tillbaka till toppen