Upplevelser av diskriminering

En sammanfattande rapport samt analys baserat på en kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering

Framsida till rapporten Upplevelser av diskriminering.

Syftet med denna undersökning var att få en bild av kunskapsläget hos de som utsätts för diskriminering, och i synnerhet få mer information och eventuellt ny kunskap som kan bidra till en ökad förståelse och effektivitet när det gäller att motverka diskriminering.

Rapporten utgår från en kvalitativ studie som genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av DO. Frågorna i studien handlar bland annat om hur den enskilda individen upplever diskriminering, vilka konsekvenser den upplevda diskrimineringen får för individen och vilken kunskap som finns om lagstiftningen.

DO:s rapport "Upplevelser av diskriminering" sammanfattar TNS-SIFO undersökning. Rapporten relaterar också till andra undersökningar genomförda samma år baserade på ärendestatistik från DO.

TNS-SIFO:s studie baserades på 92 djupintervjuer och åtta fokusgruppsdiskussioner fördelat över de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk, tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ladda ner

Beställ

Upplevelser av diskriminering
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen