Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Framsida på rapporten Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet.

Publikationen ger en översikt av den forskning som mellan år 2000 och 2011 har bedrivits i Sverige om svenska förhållanden inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

I översikten redovisas bland annat forskning om förekomsten av diskriminering, processer som skapar och reproducerar diskriminering vid rekrytering samt framgångsfaktorer för en rekrytering utan diskriminering.

Sammanställningen visade tydligt att diskriminering, utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder, förekommit vid rekrytering till svenska arbetsplatser. För övriga diskrimineringsgrunder är det svårare att dra några slutsatser utifrån forskningen, eftersom forskning inom området är begränsad.

De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Publikationen är framställd av Oxford Research som ansvarar för innehållet och för de slutsatser som dras.

Tillbaka till toppen