Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet

Framsida på rapporten Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet.

Syftet med denna publikation var att bidra med kunskap om vilka uttryck som diskriminering kan ta sig mot nationella minoriteter inom utbildningsväsendet, genom att synliggöra judars,samers, sverigefinnars, tornedalingars och romers erfarenheter av diskriminering. Ett ytterligare syfte med rapporten var att föreslå åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet.

I publikationen framgår bland annat att den hittills förda politiken har påverkat minoriteternas självbild och många har erfarenhet av att inte vara delaktiga i samhället. Trots att Sverige ratificerat Europarådets minoritetskonventioner och därmed åtagit sig att främja nationella minoriteters mänskliga rättigheter, visar denna publikation att det alltjämt finns diskriminerande strukturer som påverkar minoriteters möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Publikationen bygger på dialoger med representanter från de nationella minoriteterna och anmälningar till den tidigare myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Myndigheten upphörde den 31 december 2008.

Tillbaka till toppen