Könsuppdelad undervisning

Det förekommer att skolor delar in eleverna efter kön i undervisningen, till exempel i idrott och hälsa, men är det ok att dela upp eleverna efter flickor och pojkar? På den här sidan svarar vi på den frågan utifrån diskrimineringslagen.

Undervisning som genomförs i grupper uppdelat efter kön kan missgynna elever på olika sätt. Det kan handla om att

  • verksamheten i könsuppdelade grupper inte är likvärdig
  • någon elev upplever könsuppdelningen i sig som negativ
  • någon elev drabbas av andra negativa effekter av uppdelningen.

Uppdelning av elever efter kön riskerar alltså att leda till könsdiskriminering. Det kan också leda till diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet och uttryck, till exempel när skolan avgör elevernas könstillhörighet.

Förbudet gäller även om det inte är skolans avsikt att diskriminera. Så fort det finns ett samband mellan missgynnandet och en diskrimineringsgrund så kan det innebära diskriminering enligt lagen.

Möjligheten att dela upp elever efter kön är begränsad

Om skolan har undervisning där eleverna delas in efter kön, så krävs det att verksamheten i grupperna är likvärdig för att det inte ska utgöra diskriminering. Det krävs också att ingen elev ska uppleva obehag av att delas upp efter kön.

Skolor som planerar att ha undervisning uppdelat efter kön har ett stort ansvar när de planerar sin verksamhet så att undervisning i könsseparerade grupper blir likvärdig. Elever som på ett eller annat sätt vill slippa uppleva undervisningen negativt eller kränkande har oftast ingen möjlighet att påverka planeringen av undervisningen.

Aktiva åtgärder kan förebygga diskriminering

Alla utbildningsanordnare som bedriver någon av de verksamhetstyper som regleras i skollagen ska arbeta med aktiva åtgärder. Det är ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
I det arbetet ingår det bland annat att undersöka vilka risker det finns för diskriminering i verksamheten. Arbetet ska i samverkan med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Hur jobbar ni på er skola med dessa frågor? Använd gärna vårt tema-blad om könsuppdelad undervisning som diskussionsunderlag i arbetet för att  motverka diskriminering i er verksamhet. 

Tema-blad: Vad säger lagen om könsuppdelad undervisning?

Tillbaka till toppen