Diskriminering inom andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Det gäller till exempel när du handlar i en butik, söker bostad eller när du går till doktorn.

Lagen skyddar endast individer

Diskrimineringslagen skyddar enbart individer mot diskriminering som utförs av vissa samhällsaktörer (till exempel hyresvärdar, banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler). Förbudet mot diskriminering innebär exempelvis att affären inte får diskriminera sina kunder, att sjukhuset inte får diskriminera sina patienter och att hyresvärden inte får diskriminera sina hyresgäster. Däremot reglerar diskrimineringslagen inte den motsatta relationen, det vill säga till exempel hur en kund behandlar personalen i en affär eller hur en patient bemöter sin läkare och så vidare.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller det som händer mellan privatpersoner, till exempel hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, i TV, radio och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns däremot andra lagar som reglerar massmedia det som sker mellan privatpersoner. 

Varor, tjänster och bostäder

Diskriminering är förbjuden för den som tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder. Förbudet gäller även för den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, som till exempel en mässa, en marknad eller en konsert.

Förbudet gäller inte för en person som inom ramen för privatlivet erbjuder varor eller tjänster. Det innebär att om någon vid enstaka tillfällen till exempel säljer begagnade barnkläder eller ärvda smycken så gäller inte förbudet.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder:

 • En fotvårdsklinik låter inte en man boka tid och det har samband med att han bär klänning.
 • En nattklubb avvisar ett samkönat par för att de pussar och kramar varandra.
 • Personalen på en badanläggning vägrar att släppa in en kvinna för att hon bär huvudduk.
 • En hyresvärd nekar en familj att hyra en bostad och det har samband med mammans etniska tillhörighet. 
 • En bank nekar en person ett lån för att banken anser att hen är för gammal.
 • Ett gym låter inte en person köpa träningskort och det har samband med hens funktionsnedsättning.
 • Ett försäkringsbolag låter inte en gravid transman teckna en gravidförsäkring.

Undantag för diskrimineringsgrunden ålder

Det kan vara tillåtet att särbehandla en person utifrån ålder om:

 • en viss ålder är föreskriven i lag.
 • det rör försäkringstjänster.
 • det rör nedre åldersgränser för serveringsställen som säljer alkohol.

Det kan även vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det på annat sätt finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det innebär bland annat att syftet ska vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering.

Undantag för diskrimineringsgrunden kön

Det kan även vara tillåtet att personer av olika kön behandlas olika ifråga om tjänster eller bostäder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det gäller till exempel skyddade boenden för hot- eller våldsutsatta kvinnor eller män.

Undantag för försäkring när det gäller kön

För försäkringstjänster gäller att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, under vissa förutsättningar, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på. Det kan handla om individuella hälsofaktorer som kan påverka människor olika beroende av kön, till exempel att betydelsen av en sjukdomshistorik i en familj skiljer sig åt betydligt mellan könen.

Undantag för bristande tillgänglighet 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte

 • för den som tillhandahåller bostäder
 • för privatpersoner som erbjuder varor och tjänster
 • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder för fastigheten utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten. Undantaget gäller även byggnadsverk.

 Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering

Begreppet bristande tillgänglighet kan förenklat beskrivas som att verksamheter är skyldiga att genomföra så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder för individer med funktionsnedsättningar. Vad som är skäliga åtgärder avgörs genom en helhetsbedömning av varje enskilt fall.

Bristande tillgänglighet

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten

Diskriminering är förbjuden inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänstens verksamhet samt i fråga om färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.
Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En kommun tvångsomhändertar ett barn utan att göra en individuell prövning av föräldrarnas möjlighet att ta hand om barnet. Beslutet om tvångsomhändertagande har samband med föräldrarnas funktionsnedsättning.
 • En läkare skriver kränkande om en person i ett läkarintyg och kränkningen har samband med hens könsidentitet eller könsuttryck.
 • En person får inte vård på en vårdcentral och det har samband med hens sexuella läggning.

Ta gärna del av Vägledningen "Att mötas inom hälso- och sjukvård". Materialet är till för att stödja personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

 

Tillgänglig vård

Den som ansvarar för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för en patient med funktionsnedsättning. Det kan handla om att

 • ta bort eller fasa av trösklar
 • ha kontrastmarkeringar vid eventuella nivåskillnader
 • förbättra framkomligheten in/ut i lokalerna (till exempel ramp eller hiss som alternativ till trappa)
 • att installera automatiska dörröppnare
 • erbjuda kortfattad skriftlig information, som komplement till muntlig
 • möjliggöra information på alternativa sätt till patienter och anhöriga, till exempel via personligt besök, e-post, telefon eller teckenspråkstolk.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp en region en kommun eller en organisation.

Undantag för diskrimineringsgrunden kön

Inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten kan det vara tillåtet att behandla personer av olika kön olika om det har ett berättigat syfte och görs på ett sätt som är lämpligt och nödvändigt. Det kan till exempel röra sig om situationer där individer har olika behov beroende av kön, till exempel skyddade boenden för kvinnor eller män som utsätts för våld i nära relationer.

Undantag för diskrimineringsgrunden ålder

Det kan vara tillåtet att särbehandla personer utifrån ålder om

 • en viss ålder är föreskriven i lag
 • det på annat sätt finns ett berättigat syfte att särbehandla och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd

Diskriminering är förbjuden när det gäller socialförsäkringen (ersättning för sjukvård, föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeförsäkring och liknande), arbetslöshetsförsäkringen och det statliga studiestödet. Det rör exempelvis möjligheten att ta del av utbetalningar, bidrag och förmåner samt betalningar av avgifter.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering inom socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd:

 • En kvinna får inte sjukpenning med hänvisning till att hennes besvär beror på att hon är gravid.
 • En person får inte arbetslöshetsersättning (a--kassa) och det har samband med hens funktionsnedsättning.
 • En person som söker studiestöd blir trakasserad och det har samband med hens sexuella läggning.

Undantag för diskrimineringsgrunderna ålder och kön

Det kan vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om

 • en viss ålder är föreskriven i lag
 • det på annat sätt finns ett berättigat syfte att särbehandla och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Det är även tillåtet att särbehandla utifrån kön när det gäller änkepension, hustrutillägg och utbetalning av barnbidrag.

Värnplikt och civilplikt

Diskriminering är förbjuden inom militär utbildning. Förbudet omfattar situationer när någon

 • mönstrar, skrivs in till eller fullgör värnplikt eller civilplikt
 • prövas till eller fullgör en annan motsvarande militär utbildning.

Förbudet gäller inte för särbehandling och kränkningar som har samband med ålder.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En person som gör en militär utbildning bemöts på ett kränkande sätt och det har samband med hens sexuella läggning.
 • En deltagare nekas ledighet eller utsätts för disciplinåtgärder av skäl som har samband med hens religion.
 • En kvinna som söker till en utbildning blir inte antagen och det har samband med hennes kön.

Förbudet mot diskriminering hindrar inte tillämpning av bestämmelser om att en person inte ska inkallas till värnplikt eller civilplikt om personen hänvisar till att hen är medlem i ett visst religiöst samfund.

Utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande beteendet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar ovälkomna blickar.

Den som ansvarar för en militär utbildning och som får kännedom om att någon har upplevt eller upplever sig trakasserad i samband med verksamheten, är skyldig att utreda om trakasserier eller sexuella trakasserier har ägt rum och i så fall agera för att få stopp på det. Utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller såväl trakasserier från andra som deltar i utbildningen som från personal.

Utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller inte trakasserier som har samband med ålder.

Bemötande inom offentlig verksamhet

Diskrimineringslagen innehåller även en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Förbudet gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de övriga förbud som vi har beskrivit på denna sida.

De som omfattas av förbudet är anställda inom regionala, kommunala och statliga verksamheter. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de hjälper till med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En handläggare på en myndighet uttrycker en nedsättande attityd gentemot en person och det har samband med hens kön.
 • En person får vänta extra länge på en viss service och det har samband med hens funktionsnedsättning.

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit diskriminerad. Det är en domstol som avgör om diskriminering har skett och som beslutar om diskrimineringsersättning.

Förbud mot repressalier

Om någon har anmält eller påtalat diskriminering, medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier, så får hen inte bestraffas för det.

Bestraffningar, det vill säga repressalier, är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag och är till nackdel för den som utsätts för repressalierna. Det kan till exempel vara fråga om att någon blir portförbjuden från en affär eller restaurang som hen har anmält, att en hyresvärd trakasserar den hyresgäst som har påtalat diskriminering eller att socialtjänsten inte vill ta emot en person som har gjort en anmälan.

Tillbaka till toppen