Uniformspolicy och arbete med aktiva åtgärder

19 december 2017

Granskning av om SAS genom sin uniformspolicy överträder eller riskerar att överträda förbudet mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning samt hur bolaget arbetar med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO tillsyn

Vi bland annat genom information i media fått uppgifter om att SAS har en uniformspolicy som innebär att synliga religiösa symboler är förbjudna. Anmälaren har också nekats anställning med hänvisning till att hon bär huvudduk.

DO:s utredning och beslut

Vi bedömer att SAS uniformspolicy inte strider mot diskrimineringslagen. Detta förutsatt att den bara gäller anställda med direkt kundkontakt.

EU-dom

EU-domstolen har uttalat (Dom av den 14 mars 2017, G4S, C-157/15, EU:C:2017:203) att ett företag utan hinder av förbudet mot diskriminering som har samband med religion kan kräva att arbetstagare som har kundkontakter inte ger uttryck för sin religiösa uppfattning genom till exempel sin klädsel utan att det är fråga om diskriminering med hänvisning till en önskan att uppvisa en politisk, filosofisk eller religiös neutralitet för sina kunder. En förutsättning är dock att en sådan policy verkligen tillämpas på ett neutralt och konsekvent sätt och att de åtgärder som vidtas mot en arbetstagare med stöd av policyn är proportionerliga.

SAS neutralitetspolicy och möjlighet att få anställning

SAS har en neutralitetspolicy som innebär att inga synliga religiösa, politiska eller ideologiska symboler får bäras tillsammans med uniformen. Enligt de uppgifter som SAS lämnat till DO är det bara anställda som har direkt kundkontakt som omfattas av uniformspolicyn.

SAS har också uppgett att möjligheten att få anställning vid SAS och SGH generellt sett inte påverkas av att en arbetssökande bär huvudduk av religiösa skäl. I DO:s utredning har inget framkommit som ger skäl att ifrågasätta den uppgiften.

Arbete med aktiva åtgärder

Vi har också granskat SAS förebyggande och främjande arbete. Vår bedömning är att SAS uppfyller kraven i diskrimineringslagen som den var utformad före den 1 januari 2017. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler för arbetet med aktiva åtgärder. I beslutet uppmärksammar vi om att dessa åtgärder ska ha vidtagits senast den 1 januari 2018.

Mer information om ärendet finns i DO:s tillsynsbeslut 2017-76.

Tillbaka till toppen