Tillsyn avseende diskrimineringsförbudet vid tillhandahållande av varor

16 mars 2021

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat om H & M Hennes & Mauritz Sverige AB har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, vid önskemål om byte av vara utan kvitto och vid bemötande av kunder utanför kassaområdet.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har tagit del av uppgifter i media där det anges att butikspersonal på H & M Hennes & Mauritz Sverige AB (H&M) har agerat på ett sätt som skulle kunna utgöra diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Medieuppgifterna består av situationstester där möjligheten att byta vara utan kvitto har undersökts. Medieuppgifterna består även av anonyma intervjuer där det påstås att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. Mot bakgrund av uppgifterna har DO inlett en tillsyn och begärt ett yttrande från H&M.

DO:s beslut: Företaget har inte överträtt diskrimineringsförbudet

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att H&M överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid tillhandahållande av varor. 

Medieuppgifterna gällande returer i form av byte utan kvitto i butik består av situationstester. DO anser att det av medieuppgifterna inte tydligt framgår att situationstesterna gällande byte utan kvitto utgör jämförbara situationer. Det framgår till exempel inte om situationstesterna skett i samma butik, hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller med samma varor.

DO har på grund av uppgifternas anonyma karaktär inte kunnat utreda dessa förhållanden närmare.

I medieuppgifterna anges även att personal har uppmanats att följa efter, alternativt har följt efter, kunder i butik och konfronterat dem. Att butikspersonal konfronterat kunder tillbakavisas bestämt av H&M. Ord står alltså mot ord avseende dessa uppgifter och eftersom medieuppgifterna är anonyma har DO inte kunnat utreda omständigheterna vidare.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2020/61

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet, det vill säga företaget.

Tillbaka till toppen