Tillgänglighet i restaurang i Stockholm

Ärende ANM 2016/358

8 september 2016

DO har utrett om en butik vidtagit tillräckliga åtgärder för att möjliggöra för kunder som använder rullstol att besöka restaurangen.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om bristande tillgänglighet i en restaurang. Restaurangens entré har höga trappsteg och anmälaren, som använder rullstol, kunde inte ta sig in.

DO:s beslut

DO bedömer att de anpassningsåtgärder som restaurangen har redogjort för uppfyller kraven på skäliga åtgärder för tillgänglighet i diskrimineringslagen i den aktuella situationen. Utredningen har emellertid inte kunnat klarlägga vad som inträffade vid anmälarens besök och huruvida diskrimineringslagen efterlevdes vid det aktuella tillfället.

Restaurangen uppger i sitt yttrande att de inte har praktiska möjligheter att bygga en permanent ramp till huvudentrén då fastigheten är hyrd och fasaden inte får ändras. De har en portabel ramp och det finns en sidoingång utan nivåskillnader. Personalen är behjälplig för kunder som använder rullstol.

Av förarbetena till bestämmelsen om bristande tillgänglighet (proposition 2013/14:198 sidan 62 och 65 och framåt) i diskrimineringslagen framgår att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den aktuella verksamheten i sig, inte att det måste ske på exakt samma sätt som är möjligt för andra. Kriteriet att situationen ska vara jämförbar innebär att skillnaden inte bör vara större än vad som är sakligt påkallat. Åtgärder i den fysiska miljön är exempelvis utjämning av mindre nivåskillnader, borttagande av trösklar och montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader.

Under förutsättning att de kunder som använder rullstol får den anpassning och den service som krävs för att de ska kunna besöka restaurangen på det sätt som restaurangen har redogjort för, bedömer DO att några ytterligare krav på anpassningsåtgärder inte kan ställas utifrån DL i den aktuella situationen. DO avslutar härmed ärendet.

Tillbaka till toppen