Regelbunden ledighet av religiösa skäl

Ärende GRA 2016/31

5 juni 2017

DO har granskat en utbildningsanordnares möjlighet att vägra en elev att regelbundet och återkommande ha ledigt av religiösa skäl.

Därför inledde DO en tillsyn

I en anmälan till oss uppger anmälaren att en elev har ansökt hos skolans rektor om att få ledigt från skolan varje fredag mellan kl. 12.30 och 14.00 för att närvara vid bön. Eleven är praktiserande muslim och tjänstgör som förtroendevald imam i församlingen. Rektorn har nekat eleven ledighet och avslaget har bland annat motiverats med att elevens närvaro är obligatorisk.

DO:s beslut

Vi bedömer att skolan inte har överträtt diskrimineringslagen när de avslagit en elevs begäran om regelbundet återkommande ledigheter för att närvara vid bön.

Huvudmannen har uppgett att i de fall en ansökan avser en begäran att kontinuerligt och vid samma tidpunkt få utebli från undervisningen, så tillämpar man en likvärdig bedömning och avslår samtliga dessa ansökningar, oavsett vilken grund eleven åberopar. Även en elev som sökt om en regelbundet återkommande ledighet på grund av en idrottsaktivitet eller en kulturaktivitet skulle alltså ha fått avslag på sin ansökan. Skolans rektor har vidare uppgivit att ett avslag skulle ha meddelats även för det fall en elev hade bett om en regelbundet återkommande frånvaro för studier i samband med konfirmation.

I utredningen konstaterar vi även att en återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner allvarligt kan försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.

Sammantaget gör vi bedömningen att eleven inte behandlats sämre än någon annan person i en jämförbar situation eller att skolans åtgärd haft samband med religion eller annan trosuppfattning. Skolans beslut att inte bevilja hans ansökan om ledighet har därför inte utgjort direkt diskriminering. Ärendet har därmed avslutats.

Tillbaka till toppen