Könsuppdelad undervisning

Ärende GRA 2017/56

7 juli 2017

DO har granskat om en utbildningsanordnares arbetssätt riskerar att leda till diskriminering samt granskat utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom flera anmälningar som hänvisar till uppgifter i media, fått information om att elever på skolan utsatts för diskriminering genom att de har delats upp efter  kön i skolsituationer.

DO:s beslut: Könsuppdelad undervisning kan vara diskriminering

Vi bedömer att utrymmet för att dela upp elever efter kön är mycket begränsat. DO bedömer att det sätt på vilket eleverna delas upp efter kön i undervisningen idrott på skolan riskerar att leda till att en eller flera elever utsätts för diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Vad gäller uppgifterna om könsuppdelning av eleverna i andra skolsituationer, bedömer vi däremot, att utredningen inte ger stöd för att skolan har använt ett sådant arbetssätt som medför en risk för att diskrimineringslagen överträds.

DO konstaterar att skolans likabehandlingsplan och årscykel tycks ha utgått från de bestämmelser om aktiva åtgärder som upphörde att gälla den 31 december 2016. Skolans arbete med aktiva åtgärder uppfyller enligt DO:s bedömning alltså inte de krav som uppställs i 3 kapitlet i diskrimineringslagen i dess nu gällande lydelse då planen till exempel endast omfattar vissa av de i diskrimineringslagen skyddade diskrimineringsgrunderna.

DO avser att följa upp Stiftelsens arbete med aktiva åtgärder.

Tillbaka till toppen