Mottagande av elev i skola i västra Götalands län

Ärende ANM 2015/951

9 juni 2016

DO har utrett om en kommun överträtt diskrimineringslagen genom att felaktigt ta emot en elev med dyslexi i grundsärskolan.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering i skolan genom att en elev fått gå i grundsärskola på grund av att han hade dyslexi.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att Kommunen skulle ha diskriminerat eleven.

Kommunen uppger i sitt yttrande att eleven varit inskriven i grundskolan. Under en period har eleven gått i en grundskoleklass där elever från grundsärskolan integrerats men klassen har delats upp vid undervisning. Eleven har undervisats enligt grundskolans läroplan under hela sin skoltid.

Kommunen har redovisat ett antal dokument som stöder detta.

DO ser inget skäl att ifrågasätta kommunens uppgifter och dokumentationen. DO avslutar ärendet.

Tillbaka till toppen