Krog i Stockholm

Ärende GRA 2016/240

8 februari 2017

DO har granskat om en krog har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet i anslutning till att en offentlig tillställning anordnas.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson fått information om upplevd diskriminering på en krog. Krogens personal har anklagat anmälarens sällskap för stöld och krävt att få visitera dem.

DO:s beslut

Utredningen ger inte stöd för att Krogen har brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i samband med att en offentlig tillställning anordnas.

Krogen uppger i sitt yttrande bland annat att det inte var en allmän tillställning på Krogen den kvällen utan en privat sammankomst. De personer som arbetade som entrévärdar under kvällen var inte var anställda av Krogen. Anmälaren blev visiterad eftersom han misstänktes för brott, inte för att han tillhör en viss etnisk grupp.

DO konstaterar att sällskapet släpptes in utan att stå på någon gästlista och utan att behöva uppfylla några villkor. I och med att entrévärdarna släppte in sällskapet övergick tillställningen enligt DO:s mening från att ha varit enskild till att bli offentlig. I lagen anges uttryckligen att den som i förhållande till allmänheten företräder den som anordnar tillställningen ska likställas med denne. Detta innebär att handlande från entrévärdarna ska anses vara handlande från den som anordnar den offentliga tillställningen.

Direkt diskriminering förutsätter att en person missgynnats och blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det ska finnas ett samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden, i det här fallet etnisk tillhörighet. DO bedömer att anmälaren blivit missgynnad men att ingenting direkt förknippar personalens uppträdande med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Sammantaget anser DO inte att omständigheterna i ärendet ger anledning att anta att anmälaren blivit utsatt för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO avslutar därför ärendet

Tillbaka till toppen