Kränkande språkbruk i undervisningen

6 juli 2018

DO har granskat Sollentuna kommuns arbete med aktiva åtgärder på en skola i kommunen.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har tagit emot ett antal anmälningar som beskriver att en lärare på Rösjöskolan vid ett tillfälle ska ha använt sig av vad som uppfattas som ett kränkande språkbruk kopplat till etnisk tillhörighet. Enligt anmälningarna har detta skett i samband med undervisningen.

Därför inledde DO en tillsyn av Sollentuna kommuns arbete med aktiva åtgärder på skolan. Däremot har vi inte utrett den enskilda händelse som anmälts.

DO:s beslut: Sollentuna kommun lever inte upp till kraven på arbetet med aktiva åtgärder på Rösjöskolan

DO har i tillsynen granskat kommunens arbete med aktiva åtgärder. Vid tillsynen fann vi brister i kommunens dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder när det gällde följande:

  • Skolan hade inte kartlagt samtliga former av diskriminering.
  • Skolans arbete med aktiva åtgärder omfattade inte samtliga sju diskrimineringsgrunder.
  • Skolan saknade riktlinjer där det tydligt framgår att man tar avstånd från sexuella trakasserier

DO har inte utrett den enskilda händelse som anmälts. Vi har istället valt att granska kommunens aktiva åtgärder för att fokusera på ett bredare och mer framåtsyftande perspektiv.

Genom vår tillsyn kan vi ge vägledning om vad diskrimineringslagen innebär och på så sätt också stärka tillsynsobjekts vilja att följa reglerna. Därmed kan tillsynen också bidra till att förhindra att framtida överträdelser av diskrimineringsförbudet sker.

Kommunens kommentar till händelsen

Sollentuna kommun har i sitt yttrande till DO betonat att det har rört sig om en enskild händelse kopplad till ett äldre undervisningsmaterial som har funnits på skolan. Materialet har nu rensats bort. Kommunen har genom en undersökning kommit fram till att något liknande material inte har funnits på någon annan av kommunens förskole- och skolenheter. Kommunen har därför bedömt att risken för diskriminering kopplat till det utbildningsmaterialet är borta.

Läs hela DO:s bedömning i beslut TIL 2018/27

Ordförklaringar

Aktiva åtgärder

Ett begrepp i diskrimineringslagen som innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska förebygga diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Tillsyn

Tillsyn innebär att DO kontrollerar att tillsynsobjektet följer diskrimineringslagen.

Tillsynsobjekt

Den verksamhet som DO granskar.

Yttrande

Uttalande eller utlåtande (i skriftlig form).

Tillbaka till toppen