Diskriminerande rekrytering

Direkt diskriminering

18 december 2015

DO menar att Ångpanneföreningens sätt att rekrytera var diskriminerande då företagets rekryteringskampanj gav intryck av att ge ovillkorligt företräde för kvinnor framför män.

DO hade genom ett antal anmälningar om offentliga uttalanden i media uppmärksammats på att Ångpanneföreningen (ÅF) tillämpade ett rekryteringsfarande som innebar att endast kvinnor anställdes under oktober 2015. Därför beslutade DO att begära att få ta del av dels ÅF:s jämställdhetsplan dels uppgifter om ÅF:s rekryteringsförfarande och de uttalanden som gjorts i samband med detta.

Jämställdhetsplan

ÅF har genom sin redovisning till DO visat att företaget har upprättat en plan för sitt jämställdhetsarbete och genom denna redovisat att man bedriver ett aktivt arbete i de delar som varit föremål för DO:s tillsyn.

Rekrytering

Av ÅF:s uppgifter framgår att den aktuella kampanjen syftade till att åstadkomma en jämnare könsfördelning vilket i sig kan vara förenligt med diskrimineringslagen.
Likväl var kampanjen utformad på ett sådant sätt att den gav intryck av att män inte skulle komma att anställas vid ÅF den aktuella månaden. Kampanjens utformning var därmed ägnad att avskräcka män från att söka arbete vid ÅF den aktuella månaden. DO menar därför att kampanjen utgör direkt diskriminering.

Eftersom kampanjen ger intryck av att ge ovillkorligt företräde för kvinnor framför män, kan den inte heller rättfärdigas med hänvisning till undantaget för så kallad positiv särbehandling.

Ärende GRA 2015/122 

Tillbaka till toppen