Bristande utredningsåtgärder Karolinska universitetssjukhuset

31 januari 2020

Därför inledde DO en tillsyn

DO har i en aktuell tillsyn mot Karolinska universitetssjukhuset granskat om sjukhuset har fullgjort sina skyldigheter att som arbetsgivare utreda upplevda trakasserier som har haft samband med etnisk tillhörighet och/eller religion. Tillsynen avser händelser som kommit till Karolinska universitetssjukhusets kännedom från och med juni 2017 och som sjukhuset har utrett i två omgångar under perioden februari 2018–mars 2019.

Tillsynen inleddes efter att DO hade tagit del av uppgifter i media som gjorde gällande att läkare på Karolinska universitetssjukhuset under flera år hade utsatts för vad som beskrevs som antisemitiska trakasserier och att en av läkarna hade anmält saken till arbetsgivaren utan att sjukhuset hade vidtagit några relevanta åtgärder för att utreda trakasserierna. 

DO har därför valt att granska om Karolinska universitetssjukhuset under den aktuella perioden har agerat på det sätt som krävs av en arbetsgivare som får kännedom om att en eller flera arbetstagare kan vara utsatta för trakasserier.

DO:s beslut

DO:s bedömning är att Karolinska under perioden juni 2017-december 2018 har brustit i sin utredningsskyldighet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2018/506.

Tillbaka till toppen