Bilfirma ansvarig för sexuella trakasserier

27 april 2021

DO har granskat om en anställd på en bilfirma har har blivit utsatt för sexuella trakasserier av sin arbetsgivare samt om bilfirman fullgjort sin skyldighet att åtgärda upplevda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick uppgifter om att en tidigare arbetstagare på bolaget upplevt sig sexuellt trakasserad av sin chef på arbetsplatsen. 

Den anställde har vid ett tiotal tillfällen under en längre tidsperiod upplevt sig verbalt sexuellt trakasserad av sin chef, platschefen. Chefen har upprepade gånger kommenterat hennes utseende, kropp och bröst samt kommit med sexuella anspelningar, även inför hennes anställda. De upplevda sexuella trakasserierna har även riktats mot andra kvinnliga kollegor på arbetsplatsen.

I samband med att bolaget fick kännedom om de upplevda sexuella trakasserierna på personalkonferensen påbörjades en utredning genom ett tiotal enskilda samtal med medarbetare, inklusive platschefen. Utredningen visade att sexuella trakasserier hade förekommit samt att det allmänna agerandet och språkbruket hos platschefen gentemot kvinnliga arbetstagare varken låg i linje med bolagets uppförandekod, värdegrund, diskrimineringspolicy eller med bolagets förväntningar på en chef. 

Till följd av utredningens slutsatser genomförde bolaget flera åtgärder, bland annat en omplaceringsförhandling av platschefen vilken resulterade i en överenskommelse om avslutad anställning.

DO:s beslut: bolaget har överträtt diskrimineringsförbudet

Av utredningen framgår att platschefen har haft en arbetsledande ställning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar därmed för platschefens handlande. DO bedömer därför att bolaget har överträtt diskrimineringsförbudet och att den anställde har blivit utsatt för diskriminering i form av sexuella trakasserier.

Däremot så bedömer DO att bolaget har fullgjort sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2020-24

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga bilfirman).

Tillbaka till toppen