Kommuner och landsting: rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier hos kommuner och landsting

Aktiva åtägrder

15 augusti 2018

Under 2017-2018 genomför DO en tillsyn av arbetsgivares rutiner och riktlinjer mot trakasserier. Inledningsvis omfattar tillsynen en granskning av samtliga kommuner och landsting. Granskningen utvidgas sedan till att omfatta fler arbetsgivare inom branscherna media, kultur och juridik. Här redovisar vi resultatet av tillsynen.

Kommuner och landsting

DO genomförde en tillsyn för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. Tillsynen genomfördes från november 2017 till augusti 2018 och är avslutad.

Tillsynen omfattade en granskning av totalt 290 kommuner och 20 landsting (och gällde deras arbetsgivarroll). Granskningen innebar att vi begärde in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Resultatet av tillsynen

Tillsynen visade att 16 av totalt 310 arbetsgivare hade brister på samtliga av de sex punkter som vi granskade. Det innebar att de brast både i sina riktlinjer och rutiner när det gällde trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.

Tillsynen visade också att 238 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade:

 • 98 stycken brister i riktlinjer som gällde trakasserier
 • 57 stycken som gällde sexuella trakasserier
 • 221 som gällde repressalier.

Vi fann även att 274 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade:

 • 113 stycken brister som gällde trakasserier
 • 86 stycken som gällde sexuella trakasserier
 • 272 stycken som gällde repressalier.

Vad är repressalier?

Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även i  andra situationer, till exempel när någon avvisat eller fogat sig i (funnit sig i) trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vad innebär repressalier i arbetslivet?

Företag och organisationer inom media, kultur och juridik

Vi genomförde även en tillsyn av 92 företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik. Även denna tillsyn syftade till att säkerställa att de som arbetsgivare hade rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Resultatet sammanställdes i november 2018.

Resultatet av tillsynen

Av de 92 granskade arbetsgivarna fann DO att 57 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade:

 • 19 brister i riktlinjer som gällde trakasserier
 • 21 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 53 brister som gällde repressalier.

DO fann även att av de 92 granskade arbetsgivarna hade 68 stycken brister i sina rutiner. Av dessa hade:

 • 20 brister som gällde trakasserier
 • 24 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 75 brister som gällde repressalier.

 

Krav på rutiner och riktlinjer

Enligt diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska arbetsgivare ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

En arbetsgivare som får veta att en anställd känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.