Arbetsförmedlingen brast i sin skyldighet att utreda rakasserier

25 juni 2019

DO har granskat om Arbetsförmedlingen har fullgjort sin skyldighet att som arbetsgivare utreda och åtgärda en anmälan om upplevda trakasserier på arbetsplatsen. DO har även granskat om Arbetsförmedlingen har utsatt en arbetstagare för direkt diskriminering och repressalier. DO har slutligen granskat om Arbetsförmedlingen har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i sin verksamhet.

Därför inledde DO en tillsyn

En arbetstagare vid Arbetsförmedlingen har gjort gällande att hon blivit utsatt för trakasserier på arbetsplatsen och att Arbetsförmedlingen varken har utrett händelserna på ett tillfredsställande sätt eller vidtagit adekvata åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Anmälaren har vidare uppgett att hon blivit utsatt för repressalier med anledning av sin anmälan samt att hon har blivit diskriminerad i samband med lönesättning, kompetensutveckling och vid interna uppdragstilldelningar.

DO:s beslut: Arbetsförmedlingen har brustit i sin skyldighet att utreda upplevda trakasserier

DO bedömer bland annat att Arbetsförmedlingen har brustit i sin skyldighet att utreda upplevda trakasserier enligt 2 kapitlet 3 § diskrimineringslagen (DL). Det dröjde nästan fyra månader från arbetsgivarens kännedom om de upplevda trakasserierna till att en utredningsåtgärd vidtogs i form av utredningssamtal med de utpekade personerna. Detta bedömer DO är en alltför lång tidsutdräkt. Det framgår vidare att myndigheten inte heller har gjort någon egen bedömning av om trakasserier förekommit. Av Arbetsförmedlingens utredning framgår endast att man bedömt att ”det funnits sociala konstellationer på kontoret som kan ha upplevts som exkluderande och som tillåtit en upplevelse av kränkande särbehandling”. Eftersom de anmälda händelserna inte har bedömts utifrån ett diskrimineringsperspektiv bedömer DO att myndigheten inte har uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 2 kapitlet 3 § DL.

DO har inte bedömt om Arbetsförmedlingens åtgärder för att komma till rätta med kränkningarna uppfyller åtgärdskraven i 2 kapitlet 3 § DL på grund av att det inte har gått att klarlägga om de anmälda händelserna har utgjort trakasserier i diskrimineringslagens mening.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet GRA 2017/75

Tillbaka till toppen