Vetlanda kommun

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Två romska syskon i Vetlanda, en pojke och en flicka, utsattes för återkommande trakasserier i form av rasistiska tillmälen, mobbning och misshandel av elever på skolan. 

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Barnens mamma gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 11 september 2007.

17 juni 2009: DO stämmer

DO stämde Vetlanda kommun. I stämningen åberopade DO att kommunen inte hade gjort tillräckligt för att åtgärda och förhindra de trakasserier som barnen hade utsatts för.

DO framhöll också att kommunen utsatt barnen för direkt diskriminering genom att neka dem den modersmålsundervisning de hade rätt till. Diskrimineringen har samband med etnisk tillhörighet. 

26 oktober 2010: Tingsrättsdom

Tingsrätten ogillade DO:s stämningsansökan. Domstolen ansåg inte att kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Enligt domstolens bedömning hade skolan inte heller gjort sig skyldig till direkt diskriminering. 

11 november 2010: DO överklagar 

DO åberopar till stöd för sin talan samma omständigheter och grunder som vid tingsrätten. DO fick inte prövningstillstånd av hovrätten, domen har vunnit laga kraft.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen