Universitet

Händelsen enligt anmälan till DO

En lärare vid en högskola utsatte en student för sexuella trakasserier och trakasserier som hade samband med sexuell läggning. Trakasserierna och de sexuella trakasserierna fortsatte även efter det att läraren blivit rektor för högskolan.

Trakasserierna bestod av ovälkomna och kränkande kommentarer samt närmanden, inviter och fysisk beröring som var av sexuell natur eller hade samband med studentens sexuella läggning.

Efter att studenten anmält rektorn för sexuella trakasserier anmälde rektorn studenten för disciplinförseelse.

29 december 2015: DO stämmer

DO stämde staten i egenskap av huvudman för verksamheten vid universitetet. DO menade att läraren och sedermera rektorns uppträdande kränkte studentens värdighet och innebar därför diskriminering.

DO menade att rektorn även gjort sig skyldig till repressalier genom att anmäla studenten för disciplinförseelse efter det att studenten klagat på trakasserierna.

DO yrkade på att staten därför ska betala diskrimineringsersättning för de kränkningar som diskrimineringen har inneburit.

5 oktober 2017: Tingsrättens dom

Tingsrätten meddelade dom som innebär att universitet betalar diskrimineringsersättningen. Huvudförhandlingen ställdes in eftersom universitet gick med på att betala diskrimineringsersättning men erkände inte diskrimineringen.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen