Trygg Hansa

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Våren 2007 ansökte mamman om att få teckna sjuk- och olycksfallsförsäkringen "Trygga barn" för sin då fyra månader gamla son hos Trygg Hansa. I ansökan förklarade mamman att sonen har en hörselnedsättning. Trygg Hansa svarade att bolaget inte kunde bevilja henne försäkringens sjukförsäkringsdel.

Som skäl angav Trygg Hansa att de ville ha en längre observationstid på grund av pojkens hörselnedsättning. Bolaget förklarade också att de kunde göra en ny bedömning efter genomförd 18-månaderskontroll.

DO stämde Trygg Hansa för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Anmälan till Handikappombudsmannen

Mamman gjorde en anmälan till Handikappombudsmannen (HO) som inkom den 22 mars 2007.

22 december 2009: Stämning

DO stämmer Trygg Hansa för diskriminering av en pojke med hörselnedsättning. DO yrkar på 100 000 kr i skadestånd.

8 mars 2011: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt beslutade att det inte var diskriminering när Trygg Hansa nekade en liten pojke att teckna en sjukförsäkring för att han hade en hörselnedsättning.

Diskriminering förutsätter att en person blivit sämre behandlad än vad en annan person skulle ha blivit i en jämförbar situation. Tingsrätten jämför Trygg Hansas behandling av pojken med hur andra barn med liknande hörselnedsättning skulle ha blivit behandlade och kommer fram till att han inte har blivit sämre behandlad. Tingsrätten menar att pojken därmed inte blivit diskriminerad.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen