Trafikskola

Händelsen enligt anmälan

En kvinna blev utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. Chefen kom med ovälkomna förslag och kommentarer samt oönskad fysisk beröring av sexuell natur vid flera tillfällen mellan maj och juli 2011. Trots att hon sa ifrån fortsatte trakasserierna.

Arbetsgivaren utsatte även kvinnan för repressalier eftersom han avbröt hennes anställning när hon påtalade de sexuella trakasserierna för honom. 

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 26 juli 2011.

21 mars 2012: Stämning

DO stämde trafikskolan i Arbetsdomstolen (AD) och yrkade att ägaren skulle betala en diskrimineringsersättning på 200 000 kronor. Beloppet utgick både för de sexuella trakasserierna och för att arbetsgivaren hade brutit mot repressalieförbudet i diskrimineringslagen.

12 september 2012: Dom i Arbetsdomstolen (tredskodom)

AD dömde trafikskolan att betala 150 000 kronor i skadestånd till kvinnan i en tredskodom.

Fakta

En tredskodom innebär att målet inte prövas i sak utan att domstolen dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. I det här fallet svarade trafikskolan inte på DO:s stämningsansökan. Därför utfärdade AD en tredskodom.

Dock vände sig trafikskolan till AD inom en månad från den dag domen meddelades och begärde återvinning. Därför togs handläggningen hos AD upp på nytt. 

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen