Stryker AB

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Stryker AB säljer produkter och tjänster inom medicinsk teknik och ortopedi. Som en del av anställningsvillkoren betalar företaget en pensionspremie åt sina anställda. Företaget betalar också ut tio procents extra ersättning vid sjukskrivning som varar mer än två veckor. 

En anställd som var produktspecialist och säljare var under sin graviditet hemma med havandeskapspenning i sju veckor. Hon fick då inte del av den extra ersättning som arbetsgivaren betalar vid längre sjukskrivningar.

En månad efter kvinnans förlossning upphörde arbetsgivaren att betala in den månatliga pensionspremien till kvinnans tjänstepensionsförsäkring. Det framgår av företagets pensionspolicy att premien inte ska betalas för arbetstagare som är föräldralediga. 

Anmälan till Jämställdhetsombudsmannen

Kvinnan gjorde en anmälan till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som inkom den 26 juni 2007.

JämO:s bedömning

JämO:s bedömning var att den anställde både hade blivit utsatt för diskriminering som har samband med kön enligt jämställdhetslagen samt mot brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. 

Stämning

JämO stämde Stryker AB i första hand för könsdiskriminering och missgynnande i samband med föräldraledighet på sammanlagt 80 000 kronor i skadestånd. I andra hand begärde JämO ett skadestånd för könsdiskriminering på 60 000 kronor. I tredje hand begärde JämO ett skadestånd för missgynnande i samband med föräldraledighet på 40 000 kronor.

28 januari 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) friade Stryker AB från brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. AD menade att avsättningarna till tjänstepensionen var en form av lön. Lön utgår inte under föräldraledigheten och det var därmed en nödvändig följd av ledigheten att inte betala in den månatliga tjänstepensionen.

AD friade också Stryker AB från anklagelserna om könsdiskriminering. AD menade att kvinnan, eftersom hon hade havandeskapspenning, inte var i en jämförbar situation med exempelvis en sjukskriven arbetstagare som skulle ha fått en löneutfyllnad av arbetsgivaren.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen