Stockholmskrogen Sturehof

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som har en cp-skada nekades inträde på stockholmskrogen Sturehof år 2003. Vakterna trodde att hon var berusad.

Anmälan till Handikappombudsmannen

Kvinnan gjorde en anmälan till Handikappombudsmannen (HO) som inkom den 12 november 2003.

HO:s bedömning

Myndigheten ansåg att professionella entrévärdar ska kunna skilja mellan nyktra och onyktra personer. Kvinnan hade inte druckit någon alkohol alls.

Stämning

Dåvarande myndigheten HO stämde restaurang Sturehof för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och yrkade på ett skadestånd på 25 000 kronor till kvinnan.  

Dom i  tingsrätt

Stockholms tingsrätt ansåg inte att händelsen var diskriminering utan att entrévärdarna felaktigt trodde att hon var berusad. 

2 juni 2009: Hovrättsdom

Svea Hovrätt  beslutade att det inte var diskriminering att stockholmskrogen Sturehof nekade en kvinna som har en cp-skada inträde. Svea Hovrätt slog fast att vakterna gjorde en felbedömning när de inte släppte in kvinnan, men missgynnandet hade inte samband med hennes funktionshinder. Vakterna trodde felaktigt att hon var berusad. 

Svea Hovrätt gjorde därmed samma bedömning som Stockholms tingsrätt. Domen har vunnit laga kraft.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen