Stockholmskrogen Buddha Dining Biblos AB

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Ett sällskap på tre män och tre kvinnor skulle gå på restaurang Buddha Dining i centrala Stockholm en kväll i januari 2004. De tre kvinnorna som gått i förväg kom in, men de tre männen avvisades, trots att restaurangen bara var halvfull. Männen hade utländsk bakgrund.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

En av männen gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 21 januari 2004.

Dom i tingsrätt

Stockholms tingsrätt friade emellertid företaget i en dom 2007.

Överklagad tingsrättsdom

Omed överklagade domen till Svea hovrätt, bland annat för att man ansåg att tingsrätten tillämpat regeln om delad bevisbörda på ett felaktigt sätt. Regeln om delad bevisbörda är fastlagd genom EU-direktiv och gäller i alla diskrimineringstvister. Om en person kan visa omständigheter som gör det antagligt att hon eller han har utsatts för diskriminering, går bevisbördan över på motparten, det vill säga motparten måste bevisa att det inte varit fråga om diskriminering.

21 april 2009: Hovrättsdom

Hovrätten skrev i sin dom att det inte krävdes något medlemskap för att komma in på krogen den aktuella kvällen. 26-åringen var nykter och snyggt klädd. Det var ingen kö utanför krogen och det var inte fullsatt, tvärtom hade de tre kvinnorna i sällskapet ordnat ett bord för sex personer.

Detta är omständigheter som gör det antagligt att det var mannens etniska tillhörighet som gjorde att han inte blev insläppt, det vill säga att han blev diskriminerad och att det hade samband med hans etniska tillhörighet. Hovrätten menar att krogens ägare inte har kunnat ge någon trovärdig förklaring till att mannen avvisades.

Svea hovrätt dömde Biblos AB för etnisk diskriminering. Krogens ägare dömdes att betala mannen 15 000 kronor i skadestånd.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen