Stockholms läns landsting vårdcentral

Händelsen enligt anmälan

En kvinna i ett samkönat par kontaktade sin vårdcentral för en medicinsk basutredning för att få en remiss för en fertilitetsbehandling. Men vårdcentralen ville inte ta emot dem "eftersom det är så komplicerat med lesbiska par". Kvinnan hänvisades istället till Södersjukhuset som har "specialistkompetens på området".

Till slut fick kvinnan en tid på vårdcentralen, men valde att avstå på grund av det tidigare kränkande bemötandet. Hon anmälde vårdcentralen till DO som nu stämmer Stockholms läns landsting till Stockholms tingsrätt för diskriminering som har samband med sexuell läggning. DO yrkar på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 9 februari 2009.

17 maj 2010: Stämning

DO har stämt Stockholms läns landsting för diskriminering som har samband med sexuell läggning. 

13 oktober 2011: Tingsrättens dom

Stockholms tingsrätt beslöt att det var diskriminering som har samband med sexuell läggning. Tingsrätten dömde landstinget att betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

12 november 2012: Svea hovrätts dom

Svea hovrätt höjde diskrimineringsersättningen till 30 000 kr. Hovrätten ansåg också att Landstinget är tappande part och därför ska ersätta DO för rättegångskostnaderna i hovrätten.

4 december 2012: Överklagad hovrättsdom

DO ansåg att den utdömda diskrimineringsersättningen i Svea hovrätt fortfarande var för låg och begärde därför prövningstillstånd hos Högsta domstolen. DO ansåg att det belopp som hovrätten dömt ut inte har den avskräckande effekt som var tanken med diskrimineringslagen, eftersom det handlar om ett landsting med en budget på drygt 76 miljarder kronor. Det är dessutom särskilt angeläget att diskriminering inte förekommer inom offentlig sektor. 

26 juni 2014: Dom från Högsta domstolen

Fakta

Både hetero- och homosexuella barnlösa par som vill insemineras måste genomgå en medicinsk utredning. Utredningen är densamma oavsett sexuell läggning.

Fördjupning i ärendet

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen