Stena fastigheter

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

Inför ett lägenhetsbyte besiktigade hyresvärden Stena fastigheter två lägenheter som båda hade skador och bedömde att den ena hyresgästen blev ersättningsskyldig för skadorna i sin lägenhet, medan den andra hyresgästen inte behövde betala någon ersättning för skadorna i sin lägenhet.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Hyresgästen gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed) som inkom den 28 december 2005.

Stämning

Omed stämde fastighetsägaren för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och menar att Stena fastigheter har missgynnat hyresgästen ifråga om ersättningsskyldigheten. Fastighetsbolaget har också gjort en bristfällig besiktning av den lägenhet som hyresgästen skulle flytta till, varför hon riskerar att bli ytterligare ersättningsskyldig för skador där den dag hon flyttar.

18 september 2009: Tingsrättsdom

Nacka Tingsrätt beslutade att den hyresgäst som fått betala ett högt ersättningsbelopp för skador i sin lägenhet, inte blev missgynnad av Stena fastigheter.

Tillbaka till toppen