Stadsmissionens skola

En lärare gjorde sig lustig på en elevs bekostnad inför hennes skolkamrater och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor som insinuerade att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar. Eleven valde att göra en anmälan till DO som kom fram till att hon blivit trakasserad av läraren. Stadsmissionens skola medgav trakasserierna och därmed valde parterna att ingå en förlikning. Skolan betalade 45 000 kronor i ersättning till eleven.

Händelsen enligt anmälan

Händelserna inträffade vintern 2012 när en lärare på skolan gjorde sig lustig på elevens bekostnad inför hennes skolkamrater och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor som insinuerade att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar.

Kommentarerna fick till följd att eleven undvek att gå på lärarens lektioner och hon slutade även under våren 2013 att bära huvudduk. 

Anmälan till DO

Eleven gjorde en anmälan till DO som inkom den 21 januari 2013.

DO:s bedömning

DO ansåg efter utredning att det var fråga om trakasserier som hade samband med såväl religion som etnisk tillhörighet och kön. 

DO valde att driva ärendet eftersom både trakasserier i skolan och att synliggöra kopplingen mellan diskriminering och islamofobi är prioriterade områden för DO.

10 september 2014: Förlikning

DO har ingått en förlikning med Stadsmissionens skola i Stockholm som har medgett trakasserier av en elev. Förlikningen innebar att skolan betalade 45 000 kr i ersättning till eleven.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Fakta

Många av anmälningarna till DO gällande diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning rör muslimer som upplever sig ha blivit diskriminerade av skäl som har samband med religiösa uttryck så som religiös klädsel. Flera undersökningar visar att ju synligare en person är med sin tro, desto högre är risken för att utsättas för diskriminering. Forskning, anmälningar och berättelser från muslimska organisationer visar att utestängning av muslimska kvinnor med huvudduk är ett samhällsproblem.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen