Spy Bar

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Händelsen enligt anmälan

När två kvinnor pussades på nattklubben Spy Bar fick de en tillsägelse av ordningsvakten att sluta.

Anmälan till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Kvinnorna gjorde en anmälan till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) som inkom den 18 juli 2005.

HomO:s bedömning

HomO har tidigare drivit ett liknande fall till Högsta domstolen där ett lesbiskt par avvisats från en restaurang på grund av att de visat varandra ömhetsbetygelser i form av pussar (NJA 2006 s 170). Högsta domstolen kom då fram till att kvinnorna utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning genom att de inne på nattklubben av en ordningsvakt blivit tillsagda att sluta pussas. Kvinnorna hade därmed missgynnats genom att ha behandlats sämre än vad två personer av motsatt kön som visat varandra samma ömhetsbetygelser skulle ha blivit behandlade.

12 juni 2009: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt beslutade att Spy Bars ägare ska betala 10 000 kronor vardera i skadestånd till de två kvinnor som blev tillsagda av ordningsvakten att sluta pussas. 

Överklagad tingsrättsdom

Spy Bar överklagade domen till Svea hovrätt som den 14 augusti 2009 meddelade att de inte gav prövningstillstånd. Spy Bar överklagade då till Högsta domstolen som meddelade att de inte gav prövningstillstånd 2 november 2009.

Tingsrättens dom vann därmed laga kraft kraft.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen