Salus ansvar

Händelsen enligt anmälan

När en kvinna ansökte om försäkringen lämnade hon samtidigt in en hälsodeklaration till försäkringsbolaget. Där angav hon bland annat att hon har diagnosen Tourettes syndrom. Med hälsodeklarationen som grund beslutade försäkringsbolaget att inte bevilja kvinnan försäkringen.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 25 september 2012.

DO:s bedömning

DO ansåg efter utredning av anmälan visar att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan som har samband med funktionsnedsättning genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan. Försäkringsbolaget har inte inhämtat den ytterligare information om kvinnans situation som skulle krävas för att göra en ordentlig riskbedömning.

24 februari 2014: Förlikning

Försäkringsbolaget medgav att de har diskriminerat kvinnan som ansökte om en försäkring och att diskrimineringen har samband med funktionsnedsättning. Parterna har därmed valt att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att bolaget betalade 75 000 kronor i ersättning. 

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Fakta

DO och tidigare Handikappombudsmannen har under många år arbetat för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättningar i försäkringssammanhang och har drivit flera ärenden till domstol.

I oktober 2013 dömde Svea hovrätt försäkringsbolaget If Skadeförsäkring att betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna och hennes dotter efter att dessa hade nekats att teckna en sjukförsäkring för dottern som har en hörselnedsättning.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen