Landstinget i Östergötland

Händelsen enligt anmälan

En kvinna och hennes partner vände sig till sjukvården för att få hjälp med assisterad befruktning och fick beskedet att en inseminationsbehandling skulle kosta 3 000 kronor. Olikkönade par där mannen saknar spermier behöver endast betala 300 kr i patientavgift per försök.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 6 augusti 2012.

DO:s bedömning

DO menar att landstinget har missgynnat kvinnan i det samkönade paret genom att behandla henne sämre i en jämförbar situation.

27 juni 2012: Stämning

DO stämmer landstinget för missgynnande i samband med sexuell läggning och yrkar att landstinget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

16 juni 2014: Dom i tingsrätten

Linköpings tingsrätt avslog DO:s stämningsansökan. Tingsrätten ansåg att det inte var diskriminering som hade samband med sexuell läggning när en kvinna i ett samkönat par fick betala mer än ett olikkönat par för en inseminationsbehandling.

Domstolen menade bland annat att ett samkönat par och ett olikkönat par befinner sig i olika situationer vid en inseminationsbehandling och att de därför inte är jämförbara i den mening som avses i diskrimineringslagen. Tingrätten konstaterar också i sin dom att landstinget har möjlighet att prioritera ner personer som inte är skadade och sjuka och att det då är tillåtet att en högre avgift tas ut i dessa fall.

7 juli 2014: Överklagad tingsrättsdom

DO anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och överklagade tingsrättens dom till Göta hovrätt.

Göta hovrätt gav den 29 januari 2015 prövningstillstånd. 

15 oktober 2015: Dom från hovrätten

Göta hovrätt har delvis underkänt tingsrättens resonemang. Hovrätten konstaterar i likhet med tingsrätten att kvinnan inte befann sig i en jämförbar situation med en heterosexuell kvinna och att hon därför inte utsatts för direkt diskriminering. Hovrätten menar dock att Regionen har  gjort sig skyldig till indirekt diskriminering av kvinnan, då de finansiella skäl som Regionen anfört inte kunnat motivera den högre avgiftssättningen. Hovrätten dömde därför Regionen att betala kvinnan 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Domen har vunnit laga kraft.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen