Könsdiskriminering av försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag diskriminerade en kvinna när de nekade ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade samband med hennes graviditet. DO har ingått en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnan får 50 000 kronor i ersättning för diskrimineringen.

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid, men fick missfall några dagar före avresan. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick därför ett läkarintyg där hon avråddes från att resa. Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, som angav att ersättning inte utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad.

DO:s bedömning

Både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och DO har funnit att villkoret strider mot diskrimineringslagen. Om en kvinna vad gäller möjligheterna till försäkringsersättning behandlas sämre av skäl som har samband med hennes graviditet är det fråga om direkt könsdiskriminering som enligt unionsrätten inte kan rättfärdigas.

20 januari 2021: Överenskommelse mellan parterna

Försäkringsbolaget har erkänt att de diskriminerade kvinnan när de nekade henne ersättning vid avbeställningen av resan. Mot bakgrund av erkännandet har DO ingått en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnan får 50 000 kronor i ersättning för diskrimineringen.

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. (2 kap. 12 a § diskrimineringslagen). 

De ovannämnda bestämmelserna har sin bakgrund i Rådets direktiv 2004/113/EG. Enligt artikel 5.3 i det direktivet får kostnader som har samband med graviditet och moderskap i inget fall leda till skillnader i enskilda personers försäkringsersättningar.

Tillbaka till toppen