Kommun i Småland

Elever i en grundskola trakasserade en flicka under lång på grund av hennes hudfärg. Trots att det kom till skolans kännedom gjorde de ingen ordentligt utredning. Eftersom kommunen medgav att de inte har uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet har parterna ingått en förlikning som innebär att flickan får 55 000 kronor i ersättning av kommunen.

Händelsen enligt anmälan

Händelserna började på allvar i fjärde klass när andra elever upprepade gånger utsatte flickan för trakasserier kopplade till hennes hudfärg. Efter att såväl flickan som hennes mamma hade talat med personal på skolan hölls samtal med elever och vårdnadshavare men någon egentlig utredning kring det inträffade gjordes aldrig.

Anmälan till DO

Flickans mamma gjorde en anmälan som inkom den 24 september 2015.

DO:s bedömning

DO bedömde i sin utredning att kommunen brast i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet beträffande de trakasserier och kränkande behandlingen som flickan upplevde i skolan. DO valde därför mot denna bakgrund att väcka talan mot kommunen i domstol. 

6 juni 2015: Förlikning mellan parterna

Alvesta kommun medgav att kommunen inte har uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet och parterna ingick i en förlikning. Förlikningen innebar att kommunen betalade 55 000 kronor i ersättning till flickan.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen