If Skadeförsäkring AB

Händelsen enligt anmälan

En kvinna ville teckna en sjukförsäkring hos If Skadeförsäkring AB för sin dotters räkning. Dottern hade en hörselnedsättning sedan födseln. Moderns ansökan avslogs med motiveringen att modern uppbar vårdbidrag enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag. Försäkringsbolaget gjorde ingen riskbedömning i ärendet.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 7 februari 2011.

23 juni 2011: Stämning

DO har stämde If Skadeförsäkring AB för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

28 januari 2012: Tingsrättens dom

Tingsrätten bedömde att det inte var diskriminering när ett försäkringsbolaget avslog kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag.

8 oktober 2013: Hovrättens dom

Svea hovrätt konstaterade i sin dom att försäkringsbolaget hade diskriminerat både mamman och dottern genom att missgynnat dem på ett sätt som hade samband med funktionsnedsättning. Enligt domen skulle försäkringsbolaget betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till dem.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen