Hotell i Ronneby

Händelsen enligt anmälan

En kvinna lämnade på eget initiativ in en intresseanmälan om att hon sökte arbete. Vid ett möte med den rekryterande chefen klargjorde denne att kvinnan inte skulle kunna få arbete som städare om hon bar huvudduk, eftersom hotellets klädkod inte tillät huvudbonad för anställda som skulle vistas bland gäster.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 8 augusti 2012.

DO:s bedömning

Efter DO:s utredning ansåg DO att  hotellet har diskriminerat den arbetssökande som har samband med etnisk tillhörighet. 

Det bör förtydligas att DO i målet inte gjorde gällande att den arbetssökande skulle ha fått en anställning på hotellet om hon inte hade burit slöja, eftersom det i DO:s utredning i ärendet har framkommit att hon vid det aktuella tillfället inte uppfyllde vissa andra krav som hotellet ställde. Kvinnan har likväl som muslim missgynnats av hotellets besked om att hon på grund av klädpolicyn inte kunde komma ifråga för arbete som lokalvårdare.  Att en person av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna på så sätt ”sållas bort” i ett tidigt skede av ett ansökningsförfarande eller innan ens en ansökan gjorts, bör enligt förarbetena till DL anses utgöra diskriminering (prop. 2007/08:95 s. 135).

4 mars 2013: Stämning

DO valde att stämma hotellet för indirekt diskriminering som hade samband med den arbetssökandes etniska tillhörighet till Arbetsdomstolen. DO begärde att hotellet ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.  

15 mars 2013: Förlikning

Eftersom hotellet medgav att de diskriminerat den arbetssökande valde parterna att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att hotellet betalade 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. 

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.

Tillbaka till toppen